Standarte Teknike difino

Standarte Teknike do xx xxxxx specifikimet e aprovuara nga një trup i posacëm standartizimi për zbatimin e vazhdueshëm ose të përsëritur. Standarte të tilla përdoren si rregulla, rregullore ose përkufizim të karakteristikave për të siguruar se materialet dhe shërbimet e procesuara i përgjigjen qëllimit. Neni 3: Xxxxxxx i Kontratës