Activated SIM card definition

Activated SIM card means
Activated SIM card means a SIM Card which has been Activated and has not been Deactivated.
Activated SIM card means a SIM card that has been deemed uznana za aktywowaną przez Klienta. Kartę SIM uznaje się za aktywowaną we wcześniejszym z następujących terminów: (i) z chwilą gdy zacznie wysyłać dane mobilne lub (ii) 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od dnia, w którym Urządzenie z tą kartą SIM zostało wysłane Klientowi.to be activated by the Customer. The SIM card is deemed to be activated on the earlier of the following: (i) the moment it starts sending out mobile data; or (ii) 60 (sixty) calendar days from the day the Device with the SIM card was dispatched to the Customer. „Umowa” oznacza niniejszą Umowę w sprawie Usług i Urządzeń, która składa się z następujących dokumentów: (1) Warunki Ogólne; (2) Warunki Szczególne; (3) Umowa Serwisowa (SLA); (4) Instrukcja Użytkownika; (5) inne załączniki do Umowy, jeśli występują.