DATED 20 November 2008 KRONOS SHIPPING I, LTD. as Borrower - and - DEUTSCHE SCHIFFSBANK AKTIENGESELLSCHAFT as Lender

AutoNDA by SimpleDocs