สถานพยาบาลเวชกรรม คำนิยาม

สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดย สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียน ด˚าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของ อาณาเขตนั้นๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจด
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดให ริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผป้ ่วยไว้คา้ งคืน

More Definitions of สถานพยาบาลเวชกรรม

สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดั ให้บริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผูป้ ่ วยไว้ คา้ งคืนและไดร้ ับอนุญาตให้จดทะเบียนดา˚ เนินการเป็ นสถานพยาบาลเวช กรรมตามกฎหมายของอาณาเขตน้นั ๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดใหบริการทางการแพทย์ โดยสามารถรับผปู้ ่ วย
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซึ่งจัดให้บริการทางการแพทย์โดยสามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนด˚าเนินการเป็นสถานพยาบาลเวชกรรมตาม กฎหมายของอาณาเขตนั้นๆ ในระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ หากรถยนต์คันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้เกิดอุบัติเหตุและเป็น ผลท˚าให้ผู้ได้รับความคุ้มครองได้รับบาดเจ็บจนต้องเขารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ตามมาตรฐานทางการแพทย์และความจ˚าเป็นทางการแพทย์ภายใน 180 วันนับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ บริษัทจะจ่ายเงินค่าทดแทน ให้ผู้ได้รับความคุ้มครองตามจ˚านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและระยะเวลาการจ่ายเงินค่าทดแทนสูงสุดต่อผู้ได้รับความคุ้มครอง แต่ละคนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยส˚าหรับระยะเวลาที่ต้องนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ได้รับความคุ้มครองจะได้รับคาทดแทนตามจ˚านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันทระบไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยก็ต่อเมื่อ มีจ˚านวนผู้ได้รับความคุ้มครองซึ่งเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุเดียวกันไม่เกิน 7 คน แต่ในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 7 คน จ˚านวนเงินชดเชยรวมจะไม่เพิ่มขึ้น แต่จะน˚าจ˚านวนเงินชดเชยรวมมาเฉลี่ยเป็นจ˚านวนเงินเอาประกันภัยต่อวันและจ่ายให้กับ ผู้ได้รับความคุ้มครองทุกคน
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดั ให้บริการทางการแพทยโ์ ดยสามารถ รับผูป้ ่ วยไวค้ า้ งคืนและไดร้ ับอนุญาตให้จดทะเบียนดา˚ เนินการ เป็ นสถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตน้นั ๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สำถานพยาบาลใดๆ ซึึ่งจดให รหการทางการแพทยร โดยสำามารถ ้างคืนและได้รับอนัญาตใหจ ดทะเบียนดำาเนหนการ เป็นสำถานพยาบาลเวชกรรมตามกฎหมายของอาณาเขตนัยนๆ
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซ่ึงจดให้บริการทางการแพทยโดยสามารถ
สถานพยาบาลเวชกรรม. หมายถึง สถานพยาบาลใดๆ ซงจัดใหบริการทางการแพทย โดยสามารถรับผูปวย 4-0008-01-PAI 04-61