กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุบ ิเหตุสวน่ บุคคล แบบพเิ ศษ 1 (สําหรับการเสนอขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์)