โอนในงวดน้ันๆ (ความในวรรคนี้ใช้สํา👉รับกรณีท่ี👉น่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงใ👉้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง👉รือ