เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ตามประกาศ โรงเรียนบ้านสบกอน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านสบกอน...