ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่วย(บาท) จำนวนเงิน(บาท) ๑ จ้างซ่อมแ1ซมครุภัณฑ์งาบบ้านงาบครัว - เครืองทำ นํ้าร้อบบํ้าเย็บ รหัสครุภัณฑ์ ๔๓๙/๖๐/๐๐๐๑(รายละเอียดตามเอกสารแบบ) ๑ โครงการ ร), oDOd^.OO ร),€ว0(รนึ่.00 รวมเป็นเงิน ร),(ร!.00.00 ภาษีมูลค่าเพื่ม...