ผู ว'าจ างตกลงจ างและผู รับจ างตกลงรับจ างทําการก'อสร างท'อระบายน้ําข างทางพร อมทําทางเชื่อม บริเวณ ถนนจันทบุรี-ท'าแฉลบ หมู' 9 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมือง จังหวัด โดยการวางท'อระบายน้ํา คสล. เส นผ'าศูนย2กลาง 0.40 x 1.00 ม. จํานวน 65 ท'อน บ'อพัก คสล....