เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนเสาธง-แม่ขรี หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งผีปั้นรูป ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าบอน ลงวันที่ ธันวาคม...