เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ บ้าน บ้านทนั สมัย หมู่ ท่ี ๓ จุดข้างวัดบ้านทันสมัย ตามประกาศ...