ได้เข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามสัญญาเลขที่ …………./25…… เลขที่ตําแหน่ง UO. นั้น