๑.๒.๕ ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)