ประเภทเรียกเกบค่าธรรมเนียมและค่าบริการล่วงหน้า (Pre-Paid)