รายชื่อจังหวัดภูมิลําเนาที่ต้องชดใช้ทุนตามพื้นที่การรับของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในกา รสมัครเข้าร่วม โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ณ วันที่สมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)