เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิ กส์ (e-bidding) เลขที่ ........................ การจ้างติดตงั้ เปล่ียนอปุ กรณ์ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงั งานในมหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนั ทร์ ภายใต้ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลงั...