இதர விஷயங்கள் மாதிரி விதிகள்

இதர விஷயங்கள். இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழிருக்கிற ஒவ்சவாரு அறிவிப்பு, டவண்டுடகாள், டகாரிக்சக அல்லது மற்ற தகவல் சதாடர்பும்: (a) எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க டவண்டும், சகயில் சகாண்டுவந்து, துரித தபால் வாயிலாக அல்லது பதிவு அஞ்ைல் வாயிலாக, ஒப்புசக நகடலாடு சகாடுக்க டவண்டும்; (b)சகயில் சகாண்டு வந்து சகாடுக்கும் டபாது, அப்படிக் சகாண்டு வந்து சகாடுக்கும் டநரத்தில், அது சபற்றுக் சகாள்பவருக்கு ஒரு டவசல நாளில் அலுவல் டநரமாக இருந்தால் சபற்றுக் சகாண்டதாக நிதானித்துக் சகாள்ள டவண்டும், அடதாடு பதிவு அஞ்ைல் ஒப்புசக நகடலாடு சகாடுத்தால், அதசன அஞ்ைல் சைய்ததிலிலிருந்து 3 நாட்களுக்குப் பிறகு சபற்றுக் சகாண்டதாக நிதானிக்க டவண்டும்; அடதாடு (c) கடன் வாங்கியவர்களுக்கு இக்கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள அவர்களது அலுவலக/வீட்டு முகவரிக்கும், FICCL நிறுவனத்திற்கு இக்கடன் சுருக்கப் பட்டியலில் குறிப்பிட்டுள்ள அதன் அலுவலக முகவரிக்கும், அல்லது இருதரப்பினரில் எவரும் மற்ற தரப்பினருக்கு இதற்குப் பின்னால் எழுத்துப் பூர்வமாக அறிவிக்கக்கூடிய அதுடபான்ற மற்ற முகவரிக்கும் அனுப்பி சவக்க டவண்டும். கடன் வாங்கியவர்(கள்), தங்களது முகவரியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் எசதயும், மாற்றம் ஏற்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக FICCL நிறுவனத்திற்கு அறிவித்துவிட டவண்டும். 21.2