அறிவிப்புகள் மாதிரி விதிகள்

அறிவிப்புகள். 20.1 எந்தசவாரு அறிவிப்பும், கடிதம் மற்றும் பிற ஆவைம் இந்த ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பப்படும் அல்லது கடன் வாங்கியவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரால் அறிவிக்கப்பட்ட முகவரிக்கு, தனிப்பட்ட முணறயில் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட/விணரவுத் தபாலில் ஒப்புதலுடன் அல்லது கூரியர் மூலமாகதவா அல்லது தவறு எந்த வணகயிதலா அனுப்பப்படும். சதாணலநகல் செய்தி, பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் அல்லது சமாணபல் எண் செயல்படுத்தப்பட்ட வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற ஒத்த பயன்பாடுகள் தபான்ற ஆவைங்களின் மின்னணு பரிமாற்றம். பதிவு செய்யப்பட்ட மின்னஞ்ெல் ஐடி அல்லது சமாணபலுக்கு அனுப்பப்படும் எந்த அறிவிப்பும் / ஆவைங்கணளயும் கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது கடன் வழங்குபவர் அவர்/அவர்/அவர்களின் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் குறிப்பாக ஒப்புக்சகாள்கிறார், ஒப்புக்சகாள்கிறார் மற்றும் ஒப்புதல் அளிக்கிறார். அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபரின் எண் (வாட்ஸ்அப் அல்லது பிற ஒத்த பயன்பாட்டுடன் இயக்கப்பட்டது) தபான்றணவ ெரியான தெணவயாகக் கருதப்படும் மற்றும் கடன் வாங்குபவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் அதன் நம்பகத்தன்ணமணய தகள்விக்குட்படுத்த மாட்டார்கள். 20.2 நpொட்டீஸ், கடி ம் மற்றும்/அல்லது பிற ஆவணம் பதிவு/விளரவு பொல் மூலம் ஒப்புளக அல்லது கூரியர் மூலம் அனுப்பப்பட்டது, கடன் வொங்கியவர் மற்றும்/அல்லது உத்திரவொ முகவரி தபற்றவர், கடனளிப்பவர் மற்றும் ஏந னும் இ-நெளவயொல் அனுப்பப்பட்ட 3 pொட்களுக்குப் பிறகு தபறப்பட்ட ொகக் கரு ப்படும். மின்னஞ்ெல் அல்லது தமொளபல் எண் அல்லது பிற மின்னணு நெளவ முளற மூலம் கடன் வழங்குபவர் அனுப்பிய உடநனநய வழங்கப்பட்ட ொகக் கரு ப்படும். 20.3 கடன் வழங்குபவரின் அதிகாரி ஒருவரால் எழுத்துப்பூர்வமாக ணகசயழுத்திடப்பட்ட ஒரு ொன்றிதழானது, கடன் வாங்கியவர் மற்றும் உத்தரவாதம் அளிப்பவர் ஆகிய இருவருக்கும் எதிரான உறுதியான ஆதாரமாக இருக்கும் . 20.4 கடன் வாங்குபவர் மற்றும்/அல்லது உத்தரவாததாரரின் முகவரி, மின்னஞ்ெல் அல்லது சமாணபல் எண்ணில் ஏததனும் மாற்றம் ஏற்பட்டால், அத்தணகய மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு வாரத்திற்குள் கடன் வழங்குபவருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். 20.5 அணனத்து கடிதங்களிலும், ஒப்பந்த எண் தமற்தகாள் காட்டப்பட தவண்டும். 20.6 இந் ஒப்பந் த்தின் முன்னுளரயில் ந ொன்றும் ரப்பினரின் விளக்கத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடனளிப்பவரின் கொர்பநரட் அலுவலக முகவரியில் அளனத்து கடி ங்களும் கடனளிப்பவருக்கு அனுப்பப்படும். கடனளிப்பவர் தபறும் வளர கடன் வழங்குபவருக்கு எந் அறிவிப்பும் pளடமுளறக்கு வரொது. 20.7 கடன் வாங்குபவருக்கு அனுப்பப்படும் வழங்கப்படும் அறிவிப்பாகக் கருதப்படும். அறிவிப்பு, இணை கடன் வாங்குபவர் மற்றும் சட்டப்பிரிவு 21 பகுதி யசல்ைாது உத்தரவாததாரருக்கு 21.1 இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஏததனும் விதி அல்லது அதன் விண்ைப்பம் எந்தசவாரு நபருக்கும் அல்லது சூழ்நிணலக்கும் செல்லுபடியாகாததாகதவா அல்லது நணடமுணறப்படுத்த முடியாததாகதவா இருந்தால், எந்தசவாரு ெட்டம் அல்லது ஒழுங...