Åள் உரிைம மற்¢ம் எ$ெரைட மாதிரி விதிகள்

Åள் உரிைம மற்¢ம் எ$ெரைட a) எந்தெவா¶ கணக்æ$ம் கடன் ெப¢பவ¶க்g ெசாந்தமான அைனத்! பணப்yழக்கங் கைளyம் பா!காப்பாக ைவத்!க் ெகாள்வேதா அல் ல! பா!காப்பாக ைவத$¶ப்பேதா, அல் ல! பா!காப்mறே் கா, நி¢வனத்$ன உைடைம அல் ல! காவaல் உள்ள அைனத்! ெசாத்!க்கைளyம் அல் ல! பத்$ரங் களின் Åதான அைனத்! உரிைமகைளyம் அல் ல! பத்$ரங் களின் Åதான உரிைமையyம் நி¢வனம் ெகாண் g¶க்gம். நி¢வனத்$ன் ேகாரிக்ைகGன் காரணமாக கடன் கணக்æல் நி$ைவG$ள்ள நி$ைவத் ெதாைகயான! gƒப்mட்ட காலத்$ற்gள் $¶ப்m ெச$த்தப்படaல் ைல என் றால், 2013 நி¢வனச் சட்டத்$ன் ®ழ், கடன் ெப¢பவரின் அல் ல! அவர! உறaனரக ளின் எந்தெவா¶ கணக்æ$ம் அல் ல! ®ட்டாளிகள் என் æற படச த்$ல் அத்தைகய கடன் ெதாைக, கடன் கணக்æன் ®ழ் நி$ைவக்கடடணத்!டன் சரி ெசய் யப்ப{ம.் எந்த பறறாக்் gைறG$ம,் பற்றாக்gைற அள¢ கடன் ெப¢பவரிடd¶ந்! நி¢வனதத ால் Åடெ ட{க்கப்படலாம். b) mைணய ஆவணங் களில் அல் ல! உத்தரவாத கgதங் களில் அல் ல! ஏேத9ம் ஒ¶ சட்டத்$ன் ®ழ் நி¢வனத்$ன் உரிைமகள் மற்¢ம் அ$காரங் க¢க்gப் பங் கdன் ƒ கட{ க¶தப்ப{த்!ம் உரிைம எ!¢ம் தற்ேபா! இல் ைல. ப்ப{த்தேவா அல் ல! பா$க்கேவா c) இந்த ஒப்பந்தத்$ன் ®ழ் கடன் ெப¢பவரால் ெசய் யப்பட்ட அைனத்! ெதாைககைளyம் எ$ெரைட அல் ல! எ$ர் ேகட்yரிைம இல் லாமல் ெசய் யப்பட ேவண் {ம் ேம$ம் கடன் ெப¢பவரால் எந்தaத எ$ெரைட அல் ல! எ$ர் ேகட்yரிைம இ¶க்கா!. 19.