digibank अॅप व्याख्या

digibank अॅप. म्हणजे मोबाईल उपकरणांसाठी एक अिप्लके शन जे िनयु� के लेल्या स्थानाव�न �कं वा अिप्लके शन स्टोअरव�न तुम्ही डाउनलोड क� शकता. h. "digibank ई-वॉलेट �कं वा digibank ई-वॉलेट खाते" म्हणजे digibank अॅप#ारे digibank ने देऊ केलेले उत्पादन आहे आिण हे सेमी-क्लोज्ड �ीपेड पेम�ट इन्स्�म�ट (�ाज नसलेले) आहे जे तुम्ही तुमच्या मोबाइल फोनवर �कं वा इतर कोणत्याही परवानगी असलेल्या उपकरणा#ारे वॉलेट म्हणून वाप� शकता. i. "इलेक्�ॉिनक सेवा" म्हणजे कोणतीही बँ�कं ग आिण इतर सेवा �कं वा सुिवधा ज्या आम्ही आिण/�कं वा कोणताही भागीदार तुम्हाला वेळोवेळी उपलब्ध क�न दऊे शकतो आिण ज्या इलेक्�ॉिनक माध्यमां#ारे दऊे के लेल्या आहेत, ज्यामध्ये कोणतेही काडर्, इलेक्�ॉिनक संगणकtकृ त �कं वा दरू संचार उपकरणे �कं वा भारतात �कं वा भारताबाहरे खात्यांच्या संचालन प�त�चा समावेश आहे, आिण जेथे संदभार्नुसार ते आवश्यक असेल, तेथे याचा अथर् इलेक्�ॉिनक सेवा �ा� करण्यासाठी वापरण्यात येणारा कोणताही िपन आिण/�कं वा काडर् असाही होईल. j. “जीएसटी" म्हणजे कोणताही वस्तू आिण सेवा कर, ज्यामध्ये समान स्व�पाचा कोणताही कर समािव� आहे जो त्याच्याऐवजी असेल �कं वा ज्याला या�ित�र� कोणत्याही नावाने आकारला जाईल. k. "मािहती" म्हणजे तुमच्याशी, �कं वा कोणत्याही वापरकत्यार्शी, �कं वा खाते �कं वा कोणत्याही �वहाराशी िनगिडत पैसे �कं वा इतर संबंिधत तपिशलांची मािहती. l. "आंतररा�ीय �वहार" म्हणजे भारत, नेपाळ आिण भूतानच्या बाहेर डेिबट काडर्#ारे तुम्ही के लेले �वहार. m"मचर्न्ट" म्हणजे कोणतीही ��t, फमर् �कं वा कॉप�रेशन जी बँके शी करार करते �कं वा Master Card International, Visa International चे कोणीही सदस्य �कं वा परवानाधारक �कं वा अशा ��tला पेम�ट करता काडर्चा वापर आिण/�कं वा स्वीकारण्याशी संबंिधत इतर कोणत्याही इलेक्�ॉिनक सेवा �दाता, मग ते वस्तू, सेवांकरता असो �कं वा �दान के लेल्या �कं वा खचर् के लेल्या शुल्कासाठी असो. n. "सहभागी" म्हणजे भारतातील �कं वा अन्यथा कोणतीही ��t, फमर्, कं पनी �कं वा संस्था जी काडर्च्या संबंधात इलेक्�ॉिनक सेवा �कं वा कोणत्याही वस्तू आिण सेवा �दान करण्यात, वेळोवेळी, �त्यक्ष �कं वा अ�त्यक्षपणे सहभागी होते �कं वा समािव� होते. o. “िपन" म्हणजे वापरकत्यार्ने िडिजबँक अॅपमध्ये काडर् वापरणे आिण/�कं वा इलेक्�ॉिनक सेवा �ा� करण्याच्या संदभार्त �ुत्प� के लेला िपन. p. "पॉइंट ऑफ सेल/POS" �वहार म्हणजे मच�ट्सच्या पॉइंट ऑफ सेल ट�मर्नल्सवर सु� के लेले �वहार. q. "खचर् मयार्दा" म्हणजे एका �दवसात एकू ण काडर् �वहारांच्या संदभार्त आम्ही िविहत के लेली कमाल अनु�ेय मयार्दा. r. "अटी आिण शत�" म्हणजे आमच्या#ारे सुधा�रत �कं वा पूरक/ अित�र� के लेल्या या अटी आिण शत�. s. "�वहार" म्हणजे काडर् आिण/�कं वा इलेक्�ॉिनक सेवां#ारे तुमच्या#ारे पार पाडला गेलेला �कं वा जारी केला गेलेला �कं वा पार पाडल्या जाण्याच्या �कं वा जारी के ल्या जाण्याच्या अथार्चा कोणताही �वहार �कं वा...