एवल व्याख्या

एवल. म्हणजे एक ूकारे बॅंके च्या िविनमय िबल िकं वा साफ्ट वर के लेला िविशष्ट पष्ठांकन आहे, ज्यामुळे देणदार (आयात करणारा) द्वारा िबल च्या म्यच्युिरटी वर भरणा न के लेल्या पिरिःथितत भरणा करण्याची हमी देतो.