अटी आिण शत� व्याख्या

अटी आिण शत�. म्हणजे आमच्या#ारे सुधा�रत �कं वा पूरक/ अित�र� के लेल्या या अटी आिण शत�. s. "�वहार" म्हणजे काडर् आिण/�कं वा इलेक्�ॉिनक सेवां#ारे तुमच्या#ारे पार पाडला गेलेला �कं वा जारी केला गेलेला �कं वा पार पाडल्या जाण्याच्या �कं वा जारी के ल्या जाण्याच्या अथार्चा कोणताही �वहार �कं वा सूचना. t. "वापरकतार्" म्हणजे तुम्ही. 5.4