18 मािहती उघड करणे नमुना कलम

18 मािहती उघड करणे. 18.1 VWFPL ला योग्य व आवश्यक वाटेल त्यानुसार, �ेिडट इन्फम�शन ब्युरो (इंिडया) िलिमटेड (CIBIL) �कंवा इतर कोणत्याही एजन्सीकडे �कंवा यामध्ये RBI च्या वतीने अिधकृ त के लेल्या इतर कोणत्याही एजन्सीकडे �कंवा कोणत्याही वैधािनक �ािधकरण �कंवा मंडळ, समूह कंपन्या, बँका, िव�ीय संस्था �कंवा संभा� अिभहस्तां�कत �कंवा इतर कोणत्याही तृतीय पक्षाकडे (एकि�तपणे “�ेिडट ब्युरो”( खालीलपक� सवर् �कंवा काहीही उघड करण्याचा अिधकार आह: (i) कजदर् ारा(रां)शी संबंिधत मािहती आिण डेटा; )ii) कजर्, त्याच्या अट�शी संबंिधत मािहती/ डेटा/ कागदप�, �वहाराची कागदप�े आिण/�कंवा कजदर् ारान(े रांनी) VWFPL च्या नावे जमा के लेल्या इतर सुरक्षा, त्यांचा परतफेड/ पत इितहास �कंवा त्या संदभार्त त्यांच्यापैक� कोणी गृहीत धरलेले दाियत्व/ गृहीत धरण्याचे दाियत्व; )iii) उपरो� दाियत्वांची पतर्ता करण्यामध्ये कजर्दारान(े रांनी) काही कस केला असल्यास. VWFPL कडे त्याचे/ ितचे/ त्यांचे आधार तपशील सादर करण्यास आिण स्वतःला कोणत्याही बायोमे��क/ भौितक तपासणीसाठी सादर क�न ते �मािणत करण्यासाठी VWFP ला पूणर् सहकायर् देण्याचे कजर्दार या�ारे मान्य करतो(तात) आिण त्याची/ितची/त्यांची संमती देतात. कजदर् ार या�ारे मान्य करतो(तात) आिण पुढील गो��साठी त्याची/ितची/त्यांची संमती देतात (अ) असे आधार संबंिधत तपशील/ कागदप�/े मािहती VWFPL ने साठवणे आिण (ब) ते �कंवा त्यांपैक� काहीही VWFPL ने �ेिडट ब्युरोसह कोणत्याही तृतीय पक्षासह सामाियक करणे. 18.2 VWFPL (अ) त्यांना योग्य वाटेल त्या�कारे उपरो� �गटने �कंवा मािहती वाप� शकतात �कंवा त्यावर ���या क� शकतात, (ब) ���या के लेली मािहती, डेटा, कागदप�े �कंवा त्यातील त्यांनी तयार के लेली उत्पादने VWFPL / िव�ीय संस्था आिण RBI ने िविन�दर्� के ल्यानुसार इतर पत अनुदानकत� �कंवा न�दणीकृ त वापरकत� यांच्याकडे िवचारासाठी सादर क� शकते �कंवा (क) कजर्दार �कंवा त्यांच्या कु टुंिबयांच्या पत अजार्चे अिधक मूल्यांकन करण्यासाठी आधार म्हणून वाप� शकते �कंवा फसवणूक �ितबंधासाठीही वाप� शकते. 18.3 कजर्दाराने(रांनी) VWFPL कडे वेळोवळी सादर के लेली सवर् मािहती, डेटा �कंवा उत्पादने खरी व अचूक असावी. 18.4 कजर्दाराच्या(रांच्या) कोणत्याही �दान �कंवा परतफे डीमध्ये कजदर् ारान(े रांनी) काही कसूर केल्यास, VWFPL आिण/�कंवा RBI च्या िनव्वळ िववेकबु�ीने योग्य वाटेल अशा प�तीने आिण अशा माध्यमातून, अशा कसूरचे तपशील, (लागू होत असेल त्यानुसार) कजर्दार आिण/�कंवा त्यांचे संचालक / भागीदार/ सह-अजर्दार, यांच्या नावासह, कसूरदार म्हणून उघड �कंवा �कािशत करण्याचा VWFPL आिण/�कंवा �ेिडट ब्युरोकडे िबनशतर् अिधकार असेल. 18.5 मािहती/ कागदप�े आता �कंवा भिवष्यात सामाियक करण्यासाठी आिण/�कंवा उघड करण्यासाठी तसेच त्या कारणास्तव त्यांच्यापैक� कोणाला आिण/�कंवा इतरांना सोसा�ा लागणाऱ्या प�रणामांसाठी कजदर् ार VWFPL ला जबाबदार धरणार नाही(त). हा करार आिण परतफेड आिण कजर्दारा(रां) ची दे...