सुरक्षा नमुना कलम

सुरक्षा. 4.1 VWFPL ने कजर्दाराला कजर् देण्यास मंजुरी �दली / कजर् मंजूर केले तर, त्यानुसार, कजर्दार अशा �कारे �थम आिण िवशेष शुल्का�ारे VWFPL च्या बाजूने तारणासह कजर् देते आिण शुल्क आकारत,े खरेदी के लेली उत्पादने / कजर् �कंवा उत्पादनांमधून िवकत घेतलेले �कंवा िवकत घेणार असलेले / ताब्यात घेतले गेले आहे �कंवा आता ते ताब्यात घेणार आहे �कंवा ते कजर्दाराच्या ताब्यात असेल आिण जोडप� १ मधील सामान्य अट�मध्ये वणर्न के ल्या�माणे (यानंतर “तारण संप�ी “ म्हणून संद�भर्त) र�म कजदर् ाराच्या सरु क्षासेसाठी (यापुढे प�रभािषत के ल्यानुसार) म्हण असेल. तारण मालम�मध्ये कोणतहे ी जोड, सधु ारणा �कंवा संल�क, जरी कजर्दार यानीं केले असले �कंवा केले �कंवा कजर्दाराच्या �कंवा त्यांच्या खचार्ने केले �कंवा VWFPL ने मंजूर केले असले �कंवा नसले तरी ते िवचारात घेतले जाईल. तारण मालम�ेचा एक भाग तयार करणे आिण या कराराच्या अटी व शत�शी त्याच �कारे आिण पणू र् आिण संपूणर् �माणात जोडणी / सुधारणा �कंवा संल�कापूव� तारण मालम�ा म्हणून अधीन असेल. 4.2 तारणा�ारे तयार के लेली सुरिक्षतता या करारनाम्यावर स्वाक्षरी केल्यावर �कंवा कजर्दार यांना उत्पादनांच्या िवतरणावर त्व�रत तयार केली जाईल, जे आधी असेल त्या�माणे. उत्पादनांची तपशीलवार, उत्पादनांची मालक� आधीपासूनच मालकाने �दलेली असेल तर त्याबरोबरच कजर्दाराकडून देखील �दले जाईल. अशी तपशीलवार मािहती या कराराचा भाग आहे असे मानले जाईल. 4.3 या�माणे तारणा�ारे उत्पादनांवर तयार के लेले शुल्क ही सुरिक्षतता असेल: (a) कजार्ची र�म भरणे, ह�े, ईएमआय, सवर् खचार्ची, कजार्ची परतफेड / अिधदान / देय शुल्क, VWFPL �ारे मंजूर के लेल्या िविवध मंजुरी / NOC / मंजूरी / सचनांचे शुल्क, कजार्च्या संदभार्त देय असलेले खचर् आिण इतर सवर् मोबदला; (ब) सवर् करार आिण दाियत्वाचे कजर्दाराकडून योग्य पालन, कामिगरी आिण अंमलबजावणी; (क) खचर् (वक�ल आिण पक्षकार यांच्या समावेशासह), शुल्क (लागू असलेल्या जोडप� १ मध्ये उल्लेिखत असलल्े यासहीत), �कंवा वेळोवळी VWFPL �ारे िन�दर्� केले गेलेले, चेक / ECS/NACH स्वॅ�पंग शुल्क, चेक / ECS/NACH बाउं �संग / PDC प�त / ECS/NACH प�तीशी संबंिधत शुल्क, शुल्क परत करण,े र� करण,े खचर् (सल्लागार / मूल्यांकक / िनरीक्षक / मूल्यवान / लेखापरीक्षक, संकलन एजन्सी �कंवा VWFPL चे कोणतेही �ितिनधी यासह) िवम्याचा खचर्, �कंवा िवमा सरं क्षणासह (भा�ाने देणे, मालम�ा कर, गोदाम शुल्क / सुरिक्षत देखभाल शुल्क, देखभाल, सेवा देणे, आउटगोइंग), पालन करण,े अंमलबजावणी या संबंधात VWFPL ने �दलेला �कंवा खचर् केलला इतर पैसा, �कंवा िसक्यु�रटीची वसुली आिण त्याच्याशी संबंिधत रकमेची परतफेड; (ड) इतर कोणत्याही उत्पादनांच्या / सेवांच्या बाबतीत देय असलेली बकाया र�म, कर, शुल्के / शुल्कावरील �ाज; (ई) सवर् कजदर् ारपणाचे अिधदान आिण िडस्चाजर् कोणत्याही वेळी �कंवा �ोिमसरी नोट्स �कंवा उपकरणे यावर कोणत्याही वेळी काढलेल्या �कंवा कजदर् ारांनी स्वीक...
सुरक्षा iv) मुदत कजर् v) आकिःमक कजर् सहाय्य कजर् िकं वा उत्तरदाियत्वाला तारण म्हणन ठे वललीे मालमत्ता. कजदार कजर् फे डण्यास कु चराई करत असेल तेव्हा कजर् देणारी बँक या मालमत्तेवर दावा करु शकते. कजदाराला िदलेल्या कजर् सुिवधेमधून तयार के लेली मालमत्ता म्हणजे ूाथिमक सुरक्षा आिण िकं वा जी व्यवसायाशी/ूकल्पाशी परःपर संबिधत आहे, ज्यासाठी कजर् िदले आहे. कजासाठी ठे वलेले कोणतेही तारण म्हणजे संपािश्वक