िवमा नमुना कलम

िवमा. क. जर आम्ही कोणत्याही िवमा कं पनीचे एजंट म्हणन शकत असलो तर ते सांग.ू कोणत्या ूकारचा िवमा देऊ ख. िवमा उत्पादने घेत असल्याबद्दलची लेखी मान्यता तुमच्या कडू न घेऊ. ग. आमच्याकडू न घेतलेल्या कजाबद्दल जर तुम्ही आमच्याकडे तारण मालमत्ता ठे वली असेल तर अमुकच िवमा कं पनीकडू न तुम्ही िवमा घेतला पािहजे असे सांगणार नाही. 5.8.
िवमा. Visa International Debit Card 5.12.1.1 NR 50,000 तुमचे DBS Bank International Debit Card (2) DBS Bank 9) DBS 18602103456 18602103456 Visa 24- अिधक तपशीलांसाठी कृ पया Visa International Debit Card करार पहा. DBS Bank International Debit Card वापर, ATM , पॉइंट ऑफ सेल आिण ATM ATM संबंिधत PIN ID जाणार नाहीत. PI 3 3 N FIR) - 2 - ATM 7 , Debit Card a. b. c. ATM फसवणुकtची �ाख्या हरवलेले/चोरलेले काडर् वाप�न फसवणूक क�न रोख र�म काढणे आिण फसवणूकपूणर् �वहारअशी के ली गेली आहे. d. ATM संबंिधत �वहार कव्हर के ले आहेत जर ते काडर् सदस्य/अिधकृ त ��tने के ले नसतील. e. कोणतेही PIN आधा�रत �वहार (जसे कt ATM, इंटरनेट आिण टेिलफोन इ.) कव्हर के ले आहेत जर PIN अनिधकृ त ��tने बळजबरीने �ा� के ला असेल. f. ि#तीय-स्तरीय अिधकृ तता खंिडत झाल्यामुळे होणारे सवर् नुकसान कव्हर के ले जात नाही. सवर् काड� िचप आिण िपनवर आधा�रत असल्याची हमी �दली गेली आहे. g. इंटरनेट बँ�कं ग फसवणुकtची �ाख्या हरवलेले/चोरलेले काडर् वाप�न इंटरनेटवर के लेले फसवे �वहार अशी के ली गेली आहे. h. �ी-िडलीव्हरी फसवणूक कव्हर के लेली नाही. i. काडर् हरवल्यास एफआयआर सादर करणे बंधनकारक आहे. 5.12.2