Definice Oprávněná osoba

Oprávněná osoba je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.
Oprávněná osoba osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěný, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Oprávněná osoba osoba oprávněná k nakládání s účtem podle čl. IV. podmínek.

Examples of Oprávněná osoba in a sentence

  • Pokud Klient výslovně nestanoví jinak, může Oprávněná osoba nakládat s prostředky na Účtu samostatně.

  • Nakládat s prostředky na Účtu Klienta mohou Oprávněná osoba s použitím Podpisového vzoru, který je platný pro příslušný Účet, a Zmocněnec, není-li sjednáno pro konkrétní platební prostředek jinak.

  • Zmocněnec ani Oprávněná osoba (odlišná od Klienta) nemohou udělovat zmocnění k nakládání s prostředky na Účtu Klienta dalším osobám.

  • Emitent není odpovědný za zpoždění platby jakékoli částky způsobené tím, že (a) Oprávněná osoba včas nedodala dokumenty nebo informace požadované od ní podle čl.

  • Oprávněná osoba může postoupit právo na pojistné plnění z pojištění POHODA Bez povinností pouze s písemným souhlasem Pojišťovny.


More Definitions of Oprávněná osoba

Oprávněná osoba. “ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta.
Oprávněná osoba pojištěný jako osoba, které v případě pojistné události spočívající ve finanční ztrátě vznikne právo na pojistné plnění.
Oprávněná osoba. “ je osoba uvedená na Podpisovém vzoru Klienta. „Osoba se zvláštním vztahem k Bance“ je osoba uvedená v § 19 z. č. 21/1992 Sb., zákon o bankách, ve znění pozdějších předpisů. „Osoba ovládaná SG“ je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB. Oznámení“ jsou sdělení, ve kterých jsou v souladu s VOP nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoveny další podmínky a technické aspekty poskytování Bankovních služeb. Oznámením nejsou Oznámení o úrokových sazbách a kurzovní lístek Banky. „Oznámení o provádění platebního styku“ je Oznámením, v němž jsou stanoveny podmínky poskytování služeb platebního styku, zejména lhůty pro provádění platebních transakcí. „Oznámení o úrokových sazbách“ je přehled všech úrokových sazeb vkladů a úvěrů a sazeb s nimi souvisejících. Tento přehled není Oznámením. „Platební prostředek“ je zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi Bankou a Klientem, které se týkají Klienta a kterými Klient dává platební příkaz. Platebním prostředkem není zejména Příkaz doručený Bance v papírové podobě. „Platební služby“ jsou Bankovní služby, které jsou platebními službami ve smyslu zákona o platebním styku (např. úhrady z Platebních Účtů, vydávání Platebních prostředků a vklady hotovosti na Platební Účty). „Platební Účet“ je Účet, který je platebním účtem ve smyslu zákona o platebním styku, tj. účet, který slouží k provádění platebních transakcí. „Podpisový vzor“ je Bankou akceptovaný vzor podpisu Oprávněné osoby, obsahující grafickou podobu jména nebo grafickou podobu jména spolu s dalším ochranným prvkem, sloužící k její identifikaci pro účely nakládání s prostředky na Účtu či za účelem podání žádosti 23 Tj. spory týkající se poskytování platebních služeb, nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru provedení směnárenského obchodu - § 1 odst. 1 z. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
Oprávněná osoba fyzická nebo právnická osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění. Oprávněnou osobou je pojištěnj, není-li stanoveno zákonem nebo pojistnou smlouvou jinak.
Oprávněná osoba. Xxxxx, která je oprávněna činit právní úkony jménem Smluvní strany.
Oprávněná osoba pojištěný a posádka pojištěného vozidla.
Oprávněná osoba je osoba, které vzniklo právo na pojistné plnění. Oprávněná osoba může být osoba shodná s oso- bou pojištěného, pojistníka, popř. jiná osoba uvedená v pojistné smlouvě nebo vyplývající ze zákona, která má oprávněnou potřebu ochrany před následky nahodilé sku- tečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.