Platební podmínky Vzorová ustanovení

Platební podmínky. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména: označení faktury a číslo, obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, předmět plnění a den splnění, den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění, označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.
Platební podmínky. Objednatel uhradí smluvní cenu postupně, placením skutečně a řádně provedených služeb v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených služeb potvrzeného oběma smluvními stranami. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Xxxxxxxx xxxxx 000/0x, 639 00 Brno – Štýřice. Poskytovatel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny služeb uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Poskytovatel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny služeb. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti poskytovatele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za poskytovatele v souvislosti s tímto ručením plnil. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu poskytovateli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Poskytovatel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Poskytovatel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Platební podmínky. Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých kalendářních čtvrtletích, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace. Poslední průběžná faktura, obsahující vyúčtování ceny za zbývající poskytnutá plnění, doposud neuhrazená na základě průběžných faktur, se označuje jako „finální faktura“. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na adresu sídla zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zálohové platby se nesjednávají.
Platební podmínky. Kupní cena bude prodávajícím účtována řádným daňovým dokladem (dále jen „faktura“), vystaveným po odevzdání předmětu koupě kupujícímu. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti dle této smlouvy, resp. jednotlivé kupní smlouvy a náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“). V opačném případě má kupující právo jej do 15 dnů od doručení vrátit k doplnění či opravě bez toho, že by nastalo prodlení s úhradou kupní ceny. Vrácením faktury k opravě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury kupujícímu. Podkladem pro vystavení faktury a současně její přílohou bude řádně vyplněný dodací list potvrzený osobou k tomu oprávněnou za kupujícího dle jednotlivé kupní smlouvy. Splatnost kupní ceny činí třicet (30) dní ode dne doručení faktury kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že pohledávku na zaplacení kupní ceny je prodávající oprávněn postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího. Prodávající se zavazuje, že na jím vydaném daňovém dokladu bude uvedeno pouze číslo tuzemského bankovního účtů, které je správcem daně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) ZDPH). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má kupující právo ponížit platbu prodávajícímu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto prodávajícímu nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám kupující v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. V případě, že se prodávající stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a ZDPH, je kupující oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a ZDPH. V takovém případě tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka prodávajícího za kupujícím v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že se prodávající stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného registru Registru plátců DPH a identifikovaných osob, což prodávající výslovně akceptuje a nebude činit sporným.
Platební podmínky. Úhrada kupní ceny bude provedena jednorázově po předání a převzetí zboží, které bude potvrzeno podpisem dodacího listu (viz čl. VIII odst. 3 této smlouvy). Zálohové platby nebudou poskytovány. Je-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li prodávající plátcem DPH, bude podkladem pro úhradu kupní ceny faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: číslo smlouvy kupujícího, IČO kupujícího, systémové číslo veřejné zakázky (tj. P21V00000283, číslo a datum vystavení faktury, název veřejné zakázky, tj. text „Modernizace Nemocnice Třinec, p.o. – 1. Etapa – Dodávka koagulometru a biochemických analyzátorů“ název a registrační číslo projektu dle čl. II odst. 7 této smlouvy a text „spolufinancováno v rámci IROP“ (pokud bude v době fakturace již známo) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je prodávající povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat kupujícího), lhůtu splatnosti faktury, jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, kopii dodacího listu, Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby kupujícího nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Nebude‑li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude‑li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury prodávajícímu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Je-li prodávající plátcem DPH, uplatní kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet prodáva...
Platební podmínky. Platba bude prováděna bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího na základě faktur – daňových dokladů vystavených Prodávajícím a doručených Kupujícímu, a to [DODAVATEL VYBERE JEDNU Z MOŽNOSTÍ: „k jednotlivým Objednávkám“, NEBO „ve formě tzv. sběrných faktur v denním intervalu“, NEBO „ve formě tzv. sběrných faktur v týdenním intervalu“]. Splatnost faktur je sjednána na 60 dní ode dne doručení faktury Kupujícímu. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a musí na ní být uvedeno: identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího včetně bankovního spojení; evidenční číslo daňového dokladu; evidenční číslo veřejné zakázky dle Věstníku veřejných zakázek a není-li takové číslo, pak číslo této smlouvy dle číslování Kupujícího; specifikace dodaného Zboží a množství; datum uskutečnění zdanitelného plnění; datum splatnosti; jednotkové ceny dodaného Zboží (bez DPH, včetně DPH, sazba a výše DPH); u regulovaných léčivých přípravků jednotkovou cenu původce; celková fakturovaná částka (bez DPH, včetně DPH); údaje o kódech SÚKL; u zdravotnického materiálu třídy bezpečnosti; u zdravotnického materiálu, diagnostik a labochemikálií katalogová čísla. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách a rovněž veškeré cenové údaje budou na faktuře – daňovém dokladu uvedeny v této měně. Obsahuje-li faktura – daňový doklad nesprávné cenové údaje, nesprávné datum splatnosti nebo jiný nesprávný údaj, případně některá náležitost absentuje, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury Kupujícímu. Úhrada Kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Kupujícího na bankovní účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu Kupujícího, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZDPH, má Kupující právo uhradit za Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Prodávajícího, a to postupem dle § 109a ZDPH. Stejným...
Platební podmínky. 1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
Platební podmínky. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: Celkem cena za dílo bez DPH činí …………………………………………….,- Kč (slovy: ……………….. korun českých a …………………. haléřů) Celkem za DPH 21% …………………………………………….,- Kč (slovy: ……………….. korun českých a …………………. haléřů) Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí …………………………………………..,- Kč (slovy: ……………….. korun českých a …………………. haléřů) Zhotoviteli bude uhrazena cena vč. DPH, neboť objednatel není plátcem DPH. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a cenou uvedenou v čl. 6.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce zhotovitele. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady na geodetické vytýčení staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení; náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.). Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit v průběhu plnění díla vždy po skončení kalendářního měsíce dílčí fakturu (daňový doklad) na úhradu části hodnoty skutečně provedených prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací. Odsouhlasení provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací ...
Platební podmínky. Zadavatel neposkytuje finanční zálohy. Zhotovitel vyúčtuje Zadavateli cenu díla jedním daňovým dokladem (vyjma autorského dozoru) po úplném a řádném provedení, předání a převzetí poslední části díla. Autorský dozor vyúčtuje Zhotovitel Zadavateli po kolaudaci stavby. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy. Lhůta splatnosti vystavené faktury je 30 dnů od doručení Zadavateli. Doručení faktury provede Zhotovitel osobně nebo emailem na kontaktní spojení Zadavatele dle této smlouvy nebo prostřednictvím držitele poštovní licence. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje: označení plátce, předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, odkaz na smlouvu o dílo, vlastnoruční podpis vystavitele. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Zadavatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Zadavatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Zadavatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Povinnost Zadavatele zaplatit je splněna dnem odepsání z účtu Zadavatele. V případě opožděné platby je Zadavatel povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. Zadavatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený v této smlouvě nebo pokud je prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Zadavateli podle této smlouvy. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti všech dosud neuhrazených faktur a lhůta splatnosti počíná znovu běžet dnem následujícím po splnění závazků Zhotovitele.
Platební podmínky. Fakturace za předmět plnění bude provedena po dokončení a předání díla. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohové platby. Objednatel uhradí zhotoviteli konečnou fakturu do výše 90% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla objednatel uhradí zhotoviteli až po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání veškerých závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Objednatel je povinen dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky je následně povinen odstranit ve sjednaném termínu a za podmínek dle této smlouvy (obvykle nejpozději do 15 dnů). Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje: označení smluvních stran, včetně adresy, sídla, IČ a DIČ; označení díla, čísla smlouvy a čísla faktury; den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; označení peněžního ústavu a číslo účtu; fakturovanou sumu (bez DPH, sazbu a částku DPH, sumu včetně DPH); název akce přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený objednatelem razítko a podpis oprávněné osoby V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 21 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dal...