ข้อมูลส่วนบุคคล คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายความถึง ช่อ สกุล ทอ ยู่ของผู้ใช้บรก าร ขอ มูลทางการเงน ขอมูลการท˚าธุรกรรม ขอ มูล สุขภาพของผใู้ ชบรการ ขอมล ทางชวภาพ อตลกษณ์ (เช่น ลายนิ้วมอ ใบหน้า เป็นตน) ความบกพร่องต่อร่างกาย และ/ หรอขอมล ใดๆ ทจ่ี ะเป็นประโยชน์ในการใหบรการ ซง่ึ เกย วกบผใู้ ชบรการทส่ ามารถระบุตวผใู้ ชบรการ หรออาจระบุตว ผใู้ ชบรการนันไดไม่ว่าทางตรง หรอทางออมทผ่ ใู้ ชบรการใหไวแ ก่ AWN หรอท่ี AWN ไดร้ บหรอเขาถงไดจ ากแหล่งอน
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ช'อ สกุล ท'อ ยู่ของผู้ใช้บรก าร และให้หมายความ รวมถง รายละเอย ดเกย วกบ ผูใ้ ชบ รการทส ามารถระบุตว ผูใ้ ช้บรก าร หรอ อาจระบุตว ผูใ้ ชบ รการนันได ไม่ว่าทางตรง หรอ ทางอ้อม ขอ มลการใชบ รการ เลขหมายโทรคมนาคม และพฤตก รรมการใช้บรการ โทรคมนาคมของผใู้ ชบรการ
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายความถึง ข้อมล ส่วนบุคคล ข้อมล ทางชีวภาพ (เช่น ลายนิว้ มือ ใบหน้า เป็ นต้น) ข้อมล ทางการเงิน ข้อมล การ ท˚าธุรกรรม ข้อมล แหล่งอื่น การลงทน และสินทรัพย์ทก ประเภท และ/หรือ ข้อมล ใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการที่ให้ไว้แก่ธนาคาร หรือที่ธนาคารได้รับ หรือเข้าถงึ ได้จาก

More Definitions of ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งท˚าให้สามารถระบุตัวบุคคลนันได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลอันเป็ นความลับ หมายถึง ความลบทางการค้า และข้อมล แก่ตวั แทนจ˚าหน่าย
ข้อมูลส่วนบุคคล. (personal data) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัว บุคคลนั้นได ไมวาทางตรงหรือทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ช่อ สกุล ท่อ ยู่ของผู้ใช้บรก าร และให้หมายความรวมถึง รายละเอย ดเกย วกบ ผูใ้ ชบ รการทส่ ามารถระบุตว ผูใ้ ชบ รการ หรอ อาจระบุตว ผูใ้ ชบ รการนนั ไดไ ม่ว่าทางตรง หรอ ทางอ้อม ข้อมูลการใช้บรก าร เลขหมายโทรคมนาคม และพฤติกรรมการใช้บรก ารโทรคมนาคมของ ผใ้ ชบรการ
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่ง ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย........ (ระบุชื่อคู่สัญญา) จะดำเนินการ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่าง เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยในการดำเนินการตามข้อตกลงนี้ ......... (ระบุชื่อคู่สัญญา) จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สพร. แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย การดำเนินการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดย....... (ระบุชื่อคู่สัญญา)............ตามหน้าที่และความรับผิดชอบตาม (ระบุชื่อ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/สัญญาหลัก)....ถือเป็นการได้รับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก สพร. แล้ว
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายความว่า ขอมลู เกยี วกบบุคคลธรรมดาซงึ ทาใหส้ ามารถระบุตวบุคคลนนั้ ไดไ้ ม่ว่าทางตรงหรอื ทางออ้ ม แต่ไม่รวมถงึ ขอ้ มลู ของผถู้ งแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าดวยการคุม้ ครองขอมลู สวนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล. หมายถึง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนีจ ะถูกระบุไวดา้ นล่างนี