ค่าปรับ ข้อกำหนดตัวอย่าง

ค่าปรับ. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท และจะต้องชําระ ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงิน วันละ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวน ค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได้อีกด้วย
ค่าปรับ. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จํานวนเงินวันละ ๑,๑๕๐.๐๐ - บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ - บาท ( - ) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้ จนถึงวันที่ ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่ เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ค่าปรับ. ห าก ผู้ รั บ จ้ า ง ไม่ ส าม ารถ ทํ า งาน ให้ แ ล้ ว เส ร็ จภ าย ใน เว ล า ที่ กํ าห น ด ไว้ ใน สั ญ ญ า และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจํานวนเงินวันละ บาท (……...................………...) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงาน อีกต่อหนึ่งเป็นจํานวนเงินวันละ…........….....บาท (….................................................) นับถัดจากวันที่ครบ กําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทํางานให้ จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จ จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน กว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ค่าปรับ. ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(… ) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงว ที่ผ ายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา การคิดค่าปรับในกรณีส่ิงของที่ตกลงซ้ือขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบ เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ิดค่าปรับจากราคาส่ิงของเต็มท้งชุด ือ้ ยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซ้ือเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซ้ือจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพ่ิมขึ้นตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า ผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขาย จนถึงวันบอกเลิกสญญาได ีกด้วย
ค่าปรับ. ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชําระค่าปรับให้ผู้ซื้อ เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกําหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นําสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียง บางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทําให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบ สิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชําระ ค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกําหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ค่าปรับ. หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง จะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน วันละ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการ ควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท นับถัดจาก วันที่กำหนดแล้ว เสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไป ได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ค่าปรับ. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จํานวนเงินวันละ ๑๒,๒๒๕.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบ ห้าบาทถ้วน) และจะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจํานวน เงินวันละ ........................ บาท (.....................) นับถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทํางานให้ จนถึงวันที่ทํางานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทํางานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจํานวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกําหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชําระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีก ด้วย
ค่าปรับ. หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจางเปน อัตรารอยละ ๐.๑ (๐.๑ %) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงาน ในเมื่อผูวาจางตองจางควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงิน วันละ บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตาม สัญญาหรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผูรับจางทํางานลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ ๑๖ ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อ ครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ค่าปรับ. ในกรณีที่ผู0ซื้อมิได0ใช0สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข0อ 9 ผู0ขายจะต0องชําระค'าปรับให0ผู0ซื้อเป4น รายวันในอัตราร0อยละ…………….( %) ของราคาสิ่งของที่ยังไม'ได0รับมอบ นับแต'วันถัดจาก วันครบกําหนด ตามสัญญาจนถึงวันที่ผู0ขายได0นําสิ่งของมาส'งมอบให0แก'ผู0ซื้อจนถูกต0องครบถ0วน การคิดค'าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป4นชุด แต'ผู0ขายส'งมอบเพียงบางส'วน หรือขาดส'วนประกอบส'วนหนึ่งส'วนใดไป ทําให0ไม'สามารถใช0การได0 โดยสมบูรณK ให0ถือว'ายังไม'ได0 ส'งมอบ สิ่งของนั้นเลย และให0คิดค'าปรับ จากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด ในระหว'างที่ผู0ซื้อยังมิได0ใช0สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู0ซื้อเห็นว'าผู0ขายไม'อาจปฏิบัติตามสัญญา ต'อไปได0 ผู0ซื้อจะใช0สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันหรือเรียกร0องจากธนาคารผู0ออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญา (ข0อ 6 และ)* ข0อ 8 กับเรียกร0องให0ชดใช0ราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กําหนดไว0ในสัญญาข0อ 9 วรรคสองก็ได0 และถ0าผู0ซื้อ ได0แจ0งข0อเรียกร0องให0ชําระค'าปรับไปยังผู0ขาย เมื่อครบกําหนดส'งมอบแล0ว ผู0ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู0ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ได0อีกด0วย
ค่าปรับ. หากผู รับจ างไม'สามารถทํางานให แล วเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว ในสัญญาและผู ว'าจ างยังมิได บอกเลิก สัญญา ผู รับจ างจะต องชําระค'าปรับให แก'ผู ว'าจ าง เป<นอัตราร อยละ 0.25 และจะต องชําระค'าใช จ'ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู ว'าจ างต องจ างผู ควบคุมงานอีกต'อหนึ่ง เป<นจํานวนเงินวันละ 434.75 บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแล วเสร็จ ตามสัญญา หรือวันที่ผู ว'าจ างได ขยายให จนถึงวันที่ทํางานแล วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู รับจ างยอมให ผู ว'าจ างเรียก ค'าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู รับจ างทํางานล'าช า เฉพาะส'วนที่เกินกว'าจํานวนค'าปรับ และค'าใช จ'ายดังกล'าวได อีก ด วย (ลงชื่อ)………………………….……….….ผู รับจ าง (ลงชื่อ) ผู ว'าจ าง ( นายมนตรี ดาวกระจาย ) ( นายสิทธิรัตน2 ศรีจันทร2 ) ในระหว'างที่ผู ว'าจ างยังมิได บอกเลิกสัญญานั้น หากผู ว'าจ างเห็นว'าผู รับจ างจะไม'สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต'อไปได ผู ว'าจ างจะใช สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช สิทธิตามข อ 16 ก็ได และถ าผู ว'าจ างได แจ งข อเรียกร องไปยัง ผู รับจ าง เมื่อครบกําหนดแล วเสร็จของงานขอให ชําระค'าปรับแล ว ผู ว'าจ างมีสิทธิที่จะปรับผู รับจ างจนถึงวันบอกเลิก สัญญาได อีกด วย ข อ 16. สิทธิของผู ว'าจ างภายหลังบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู ว'าจ างบอกเลิกสัญญา ผู ว'าจ างอาจทํางานนั้นเอง หรือว'าจ างผู อื่นให ทํางานนั้นต'อจนแล ว เสร็จได ผู ว'าจ างหรือผู รับจ างทํางานนั้นต'อ มีสิทธิใช เครื่องใช ในการก'อสร าง สิ่งที่ก'อสร างขึ้นชั่วคราวสําหรับงานก'อสร าง และวัสดุต'างๆ ซึ่งเห็นว'าจะต องสงวนเอาไว เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร ในกรณีดังกล'าว ผู ว'าจ างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส'วนตามแต'จะ เห็นสมควร นอกจากนั้นผู รับจ างจะต องรับผิดชอบในค'าเสียหาย ซึ่งเป<นจํานวนเกินกว'าหลักประกันการปฏิบัติงาน และ ค'าเสียหายต'างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค'าใช จ'ายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต'อให แล วเสร็จตาม สัญญา และค'าใช จ'ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ ามี) ซึ่งผู ว'าจ างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใด ๆ ที่จะ จ'ายให แก'ผู รับจ างก็ได