Definice Občanský zákoník

Občanský zákoník. “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Examples of Občanský zákoník in a sentence

  • Občanský zákoník i zákon o ochraně spotřebitele tedy nově upravují stejnou povinnost pro prodávajícího týkající se odstranění vady, stanoví za její porušení stejnou soukromoprávní sankci, avšak každý zákon pro splnění této povinnosti předpokládá odlišnou lhůtu.


More Definitions of Občanský zákoník

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Občanský zákoník. “ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
Občanský zákoník znamená zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
Občanský zákoník. “ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
Občanský zákoník znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Občanský zákoník. “ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro výklad této Smlouvy platí následující pravidla: odkazy na „články“ a „Přílohy“ se vykládají jako odkazy na příslušné články a Přílohy této Smlouvy; pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle a naopak, s výjimkou „Strana“ a „Strany“ odkazy na „dny“, „měsíce“ nebo „roky“ jsou odkazy na kalendářní dny, kalendářní měsíce a kalendářní roky, není-li uvedeno jinak; v případě rozporu mezi textem těla této Smlouvy a jejími Přílohami má přednost text těla této Smlouvy. 2.Předmět Smlouvy Předmětem této Smlouvy je poskytnutí účelové podpory Realizátorem projektu Příjemci podpory, a to formou Zvýhodněné služby. Zvýhodněná služba je Příjemci podpory poskytována v návaznosti na Přihlášku podanou Příjemcem podpory Realizátorovi projektu, která byla Realizátorem projektu posouzena, akceptována a schválena ŘV. Předmětem této Smlouvy je dále vymezení podmínek, po jejichž splnění Realizátor projektu poskytne Příjemci podpory Zvýhodněnou službu a vymezení vzájemných práv a povinností Stran za účelem naplnění cílů Projektu a Klíčové aktivity. Vzhledem k tomu, že Zvýhodněná služba poskytovaná ve formě finančního plnění je Příjemci podpory poskytována v rámci Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, je předmětem této Smlouvy i vymezení práv a povinností Stran za účelem zápisu Zvýhodněné služby poskytnuté Příjemci podpory do RDM.