Smlouva O Poskytování Služeb Sample Contracts

Smlouva o poskytování služeb č. doplní objednatel Technický dozor investora při realizaci stavby „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ P20V00000639
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Bc. Dita Svobodová Koldrová nebo Ing. Kristýna Bourová nebo Ing. Miroslav Netolický

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • August 2nd, 2019
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • January 2nd, 2013

od smlouvy i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta v druhém případe je 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

ONE FOCUS
Smlouva O Poskytování Služeb • April 26th, 2019

Za GEHC Jméno (hůlkovým písmem):Jan Novák Ing.Radan Wawrosz Datum: 18.4.2019 Datum: 18.4.2019 Podpis Podpis Za Zákazníka Jméno (hůlkovým písmem):MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel Datum: 26.4.2019Podpis

dle zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
Smlouva O Poskytování Služeb • September 22nd, 2022
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • October 16th, 2019
SMLOUVA O Poskytování služeb Konektivity PRO datovÁ centrA, LOKALITU TĚŠNOV a centrální služby eGov 2022+ - Část 3A
Smlouva O Poskytování Služeb • April 23rd, 2024

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu na základě dokončeného zadávacího řízení dle ustanovení § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

„Vzděláváním k úspěšné transformaci sociálních služeb”
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

pro zájemce k předložení nabídky a prokázání kvalifikace k uzavření smlouvy na plnění podlimitní veřejné zakázky spolufinancované Evropským sociálním fondem, prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020 (dále jen „OPZ“), prioritní osy 03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou, v rámci výzvy 03_15_037_ Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen „Smlouva“) uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) za přiměřeného použití ustanovení § 2586 a násl. téhož zákona
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

Smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rámcová smlouva na údržbu a vývoj miniwebů statutárního města Brna – platforma Wordpress“ (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou Objednatelem jako zadavatelem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nabídka Poskytovatele podaná v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvýhodnější.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“) mezi následujícími smluvními stranami:
Smlouva O Poskytování Služeb • February 23rd, 2021

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB poskytování komplexního finančního a právního poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje výrobního areálu zadavatele ve Šternberku (uzavřená v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,...
Smlouva O Poskytování Služeb • March 18th, 2023

Smluvní strany ve smyslu ust. § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“), jejímž účelem je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při poskytování komplexního finančního a právního poradenství v souvislosti s přípravou a realizací prodeje výrobního areálu zadavatele ve Šternberku.

sMLOUVA O poskYTOVÁNÍ služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • March 18th, 2023

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Dráhy 1356/3, 289 22 Lysá́ nad Labem, IČO: 616 80 991, DIČ: CZ61680991 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 36174, zastoupena Janem Červeným – jednatelem

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o poskytování služeb (dále jen "Smlouva").

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB dle ust. 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 sb., občanského zákoníku
Smlouva O Poskytování Služeb • July 23rd, 2019

Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.

Smlouva o poskytování služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • April 5th, 2017
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • June 18th, 2019

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zástupce pro technická a věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smlouva o poskytování služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • April 29th, 2022
k zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku „Externí spisovna“ Smlouva o poskytování služeb uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Smlouva O Poskytování Služeb • March 18th, 2023

zapsána v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL] soudem v [DOPLNÍ DODAVATEL], oddíl [DOPLNÍ DODAVATEL], vložka [DOPLNÍ DODAVATEL]

Smluvní strany
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „Rozšíření komunikačního portálu – Kontrolní systém města Břeclavi– opakovaná výzva“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) a dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 7), rozhodl o výběru nabídky poskytovatele, jakožto účastníka výběrového řízení. Objednatel a poskytovatel tak uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále také jen „smlouva“).

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. KT/9788/18
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

se dohodly uzavřít ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku tuto smlouvu (dále jen smlouva) za podmínek uvedených v následujících článcích

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • March 18th, 2023
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB č. ……/0/KST/19
Smlouva O Poskytování Služeb • March 19th, 2023

ve věcech administrativně - technických: Mgr. Karolína Ciml Preislerová, Oddělení občanské společnosti, podpory podnikání a zahraničních styků

Smlouva o poskytování služeb č. SOAP/002-……/2015
Smlouva O Poskytování Služeb • March 9th, 2015

uzavřená s využitím § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Česko-bavorský archivní průvodce – odborné překlady 2“ v rámci projektu společného česko - německého projektu „Česko-bavorský archivní průvodce“, evidenční číslo projektu 288 a název programu přeshraniční spolupráce „Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013“, mezi

Smlouva o poskytování služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • February 18th, 2021
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Smlouva O Poskytování Služeb • February 26th, 2015
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • June 1st, 2018
Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb
Smlouva O Poskytování Služeb • December 31st, 2018