Rámcová Smlouva Sample Contracts

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • August 1st, 2017
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • May 28th, 2021

SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • September 25th, 2015
Rámcová smlouva
Rámcová Smlouva • June 3rd, 2021
Veřejné výběrové řízení na výběr osoby,
Rámcová Smlouva • October 11th, 2010

Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11, 11000 Praha 1, IČ: 25662503, jednající předsedou představenstva Ing. Tomášem Kořánem (dále jen „ZFDZ“ nebo „Postupitel“), tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek (dále jen „Rámcová smlouva“) postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky ZFDZ, a to formou jednokolového výběrového řízení (dále jen „Výběrové řízení“).

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • March 16th, 2020

o vydávání a zpětném odkupu cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů a případně o poskytování služeb vypořádání, evidence a správy zaknihovaných cenných papírů

Rámcová smlouva
Rámcová Smlouva • December 9th, 2018
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • June 17th, 2019

která bude uzavřena ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2, za použití § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. - občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto následujících závazných ustanovení:

Rámcová smlouva
Rámcová Smlouva • April 29th, 2020
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • December 21st, 2017

Tato Rámcová smlouva je smlouvou o poskytování platebních služeb, která tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěrovém rámci, a upravuje naše vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s používáním Kreditní karty, prostřednictvím níž budete Úvěrový rámec čerpat, a pravidla pro související platební styk. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • March 7th, 2017

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a v návaznosti na ust. § 89 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a v návaznosti na výsledek otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „RUK - Propagační předměty UK – 3“.

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • February 19th, 2016
Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
Rámcová Smlouva • June 14th, 2013
Úřad práce České republiky
Rámcová Smlouva • November 21st, 2014
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • March 18th, 2023

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“ nebo ,,občanský zákoník“), tuto rámcovou smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“ nebo ,,smlouva“)

MěsTO Lovosice
Rámcová Smlouva • March 19th, 2023

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice – III. výzva“ (dále jen „zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacím řízením a nabídkou dodavatele podanou v zadávacím řízení.

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • June 11th, 2020
Rámcová smlouva Autobusová přeprava osob pro ZČU (2021) - část 2. Autobusy uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Rámcová Smlouva • March 18th, 2023

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „Poptávkové řízení“)

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • October 6th, 2016
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • March 13th, 2018
TARIF
Rámcová Smlouva • April 14th, 2022
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • March 16th, 2020

o vydávání a zpětném odkupu cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů a případně o poskytování služeb vypořádání, evidence a správy zaknihovaných cenných papírů

Rámcová smlouva
Rámcová Smlouva • November 7th, 2019
PROHLÁŠENÍ O DRÁZE REGIONÁLNÍCH DRAH JINDŘICHŮV HRADEC – OBRATAŇ
Rámcová Smlouva • December 14th, 2018

Společnost UTILITER, s. r. o., IČ IČ: 059 81 689, se sídlem Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C26 099, je ve vztahu k vlastníkovi a provozovateli regionálních úzkokolejných drah Jindřichův Hradec

RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle § 269 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rámcová Smlouva • March 19th, 2023

Otázky v této rámcové smlouvě nebo dílčích dohodách o provedení rekvalifikace neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, a předpisy souvisejícími, vždy v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • January 17th, 2018

A Česká televize je provozovatelem televizního vysíláni na základě zákona a poskytuje službu veřejnosti v oblasti tvorby a televizního vysíláni programu a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádáni 3 dalšího multimediálního obsahu Jejím úkolem je mj. výroba a vysílání zpravodajských, publicistických, dokumentárních a sportovních pořadu, pro které je mimo jiné nutné prováděni níže specifikované činnosti. J

RÁMCOVÁ SMLOUVA dodávka kancelářského papíru 2020 - 2022
Rámcová Smlouva • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • June 3rd, 2014

Bankovní spojení: KB Brno, 7239300277/0100 Obchodní rejstřík: KS Brno, spis značka Pr 272 Osoba oprávněná Ing. Zdenka Čapková, ředitelka jednat za zadavatele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • November 15th, 2016
Rámcová SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT (OPOS) Část Infrastruktura a serverová řešení
Rámcová Smlouva • December 1st, 2017

je ústředním orgánem státní správy, jehož působnost a zásady činnosti jsou stanoveny zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a

Rámcová smlouva o havarijní službě a odstraňování následků havárií spojených s únikem závadných látek č. Objednatele ……………. č. Zhotovitele ……………. Smluvní strany
Rámcová Smlouva • March 19th, 2023

Osoby pověřené jednat za Smluvní stranu v rámci této smlouvy je každá Smluvní strana oprávněna změnit jednostranným písemným oznámením zaslaným druhé Smluvní straně. Změna je účinná doručením oznámení dle předchozí věty druhé Smluvní straně.

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Rámcová Smlouva • August 5th, 2020

se sídlem: Roztylské náměstí 649/19, 141 00 Praha 4 zastoupena: Ing. Milanem Šrámkem, předsedou představenstva bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové