Rámcová Dohoda Sample Contracts

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • March 18th, 2023
RÁMCOVÁ DOHODA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZZVZ“). Kupující je podle zákona o ZZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

NÁVRH Rámcová dohoda
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • September 26th, 2018

spolu uzavírají tuto Rámcovou dohodu na dodávky osobních automobilů pro Českou republiku, jejímž jménem bude jednat 10 ministerstev: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí a jejich resortní

Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Žďár nad Sázavou
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanskýzákoník"), tuto rámcovou dohodu na realizaci oprav na silnících II. a III. tříd (dále jen „Rámcová dohoda").

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • July 18th, 2017
Rámcová dohoda
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023
Rámcová dohoda
Rámcová Dohoda • June 1st, 2022
Rámcová dohoda o poskytování služeb školení
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • June 4th, 2019
RÁMCOVÁ DOHODA číslo:………………………. (doplní objednatel) uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2. a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 131 a násl. zákona č.134/2016 Sb.,...
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Touto Rámcovou smlouvou (dále jen „smlouva“) se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal pod č. j.: 07081/17-SSHR s názvem „17-063 - Opravy a údržba motorových vozidel Škoda“ – 4. část VZ.“.

RÁMCOVÁ DOHODA uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále je OZ) (dále jen „Smlouva“)
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Tato rámcová dohoda upravuje dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), podmínky týkající se veřejné zakázky na nákup motorové nafty.

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • January 26th, 2011

VZHLEDEM K TOMU, že smluvní strany považují tuto dohodu za součást širších vzájemných vztahů tvořených mimo jiné dohodami, jejichž stranami jsou obě smluvní strany společně,

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • March 13th, 2020

Zastoupený: Ing. Bc. Radomír Daňhel, LL.M., MBA, ředitel pro obchod a logistiku Vyřizuje: Ing. Pavel Šulíček, hlavní inženýr modernizací a modifikací

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • April 25th, 2014

ŘECKÁ REPUBLIKA, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, ITALSKÁ REPUBLIKA, KYPERSKÁ REPUBLIKA, LOTYŠSKÁ REPUBLIKA, LITEVSKÁ REPUBLIKA,

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Pro účely této dohody se dílčím Kupujícím rozumí každý zúčastněný zadavatel ze Seznamu objednatelů PK. Údaje organizací PK k dispozici na URL adrese www.epusa.cz.

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Zánikem dohody nejsou dotčena práva a povinnosti, které k sobě smluvní strany vzájemně mají a které se týkají uzavřených objednávek, dodání zboží, odpovědností za vady apod.

Rámcová dohoda
Rámcová Dohoda • April 2nd, 2019
RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • August 9th, 2017
Rámcová dohoda
Rámcová Dohoda • March 16th, 2021

rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem P20V00000477.

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • June 6th, 2017

uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY NÁBYTKU A KUCHYŇSKÝCH LINEK
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023
RÁMCOVÁ DOHODA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2079 a násl. ve spojení s ust. § 2085 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon o ZZVZ“). Kupující je podle zákona o ZZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení.

RÁMCOVÁ DOHODA
Rámcová Dohoda • May 14th, 2021
RÁMCOVÁ DOHODA na zajištění oprav dílů a montážních sestav motoru AI-25 TL
Rámcová Dohoda • March 19th, 2023

Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), pro jednotlivé opravy ve smyslu § 2586 a násl. ObčZ a v návaznosti na zadávací řízení tomu předcházející dle § 131 a násl. zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) uzavírají tuto rámcovou dohodu (dále jen „Dohoda“). Dohoda byla uzavřena na základě zadávacího řízení „Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL pro produkci v letech 2022 - 2023“. Přehled dílů a montážních sestav motoru AI-25 TL je uveden v příloze č. 1 „Seznam dílů a montážních sestav motoru AI-25 TL“ (dále jen „Příloha č. 1“), která je nedílnou součástí této Dohody.