Závěrečná ustanovení Vzorová ustanovení

Závěrečná ustanovení. 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Závěrečná ustanovení. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy. Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců Kupujícího a Prodávajícího. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. Smluvní strany budou vždy usilovat o smírné urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo smírného urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě a je elektronicky podepsána všemi smluvními stranami. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Technická specifikace a Tabulka nabídkové ceny. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí Kupující. V Praze dne ………………… V [doplní Dodavatel] dne [doplní Dodavatel] Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx tajemnice [doplní Dodavatel]
Závěrečná ustanovení. (1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Závěrečná ustanovení. 13.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Závěrečná ustanovení. 1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Závěrečná ustanovení. 12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
Závěrečná ustanovení. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Kupující zašle tuto smlouvu správci Registru smluv Ministerstva vnitra k uveřejnění bez zbytečného odkladu. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k užití a zveřejnění obsahu smlouvy bez dalších podmínek. Rozsah plnění realizovaný na základě Rámcové dohody bude dán skutečnými potřebami kupujícího a jeho finančními (rozpočtovými) možnostmi. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z Rámcové dohody a dílčích kupních smluv se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. Pro rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Rámcovou dohodou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit kupujícímu změnu údajů uvedených v záhlaví Rámcové dohody. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem k Rámcové dohodě. Prodávající se zavazují nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazovaly ve výše uvedeném zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Spolu s žádostí o vyslovení souhlasu kupujícího se změnou poddodavatele dle předchozí věty jsou prodávající povinni doložit doklady prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ. Stane-li se některé ustanovení Rámcové dohody neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení Rámcové dohody. Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy některou smluvní stranou neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou v tomto smyslu rámcovou dohodu novou. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající z Rámcové dohody a dílčích kupních smluv na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany. Rámcovou dohodu lze měnit nebo do...
Závěrečná ustanovení. 1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
Závěrečná ustanovení. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání učinily. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů...
Závěrečná ustanovení. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy a změnit nebo doplnit tuto Smlouvu lze pouze na základě písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti dle této smlouvy třetí osobě. Neplatnost jednotlivého ustanovení této Smlouvy, nezpůsobuje neplatnost Smlouvy jako celku. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné, a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a účelu ustanovení neplatného ustanovení. V případě sporu smluvních stran, se smluvní strany zavazují řešit tento spor smírem v souladu s účelem této smlouvy. Dožádaná strana je povinna účastnit se jednání o vyřešení sporu smírem do jednoho týdne od obdržení výzvy k jednání od druhé smluvní strany. V případě, že nedojde ke smírnému vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu, v jehož obvodu se nachází sídlo kupujícího. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, každé o síle originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. Vztahy mezi smluvními stranami se ve věcech neupravených touto smlouvou řídí přísl. ustanovením NOZ. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy této Smlouvy. V Českém Krumlově dne ………… 2022 ………………………………………. Mgr. Xxxxxxx Xxxxx Předseda představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. ………………………………………. XXXx. Xxxx Xxxxxxxxx člen představenstva Nemocnice Český Krumlov, a.s. V …………………, dne …………. 2022 ………………………………………..