Předmět smlouvy Vzorová ustanovení

Předmět smlouvy. Předmětem smlouvy je zhotovení stavebních prací „Modernizace sportovního areálu“. Rozsah provedení díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované společností MVAtelier s.r.o., Ing. Arch. Xxxx Xxxxx, Velký Bor 29, 384 11, Strunkovice nad Blanicí, IČ: 000 00 000, tel. 000 000 000, v soupisu prací, dodávek a služeb, dále též jako ve výkazu výměr, a výzvě zadavatele k podání nabídek. Xxxxxxxxxx se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době dílo dokončit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. V rámci plnění smlouvy budou provedeny zejména následující práce, dělené do dvou objektů: Jedná se o tartanový ovál o délce 400 m se čtyřmi drahami a zázemím, kde se nachází pískové doskočiště pro skok daleký. Rozměry oválu vyhoví pro běžné lehkoatletické běžecké disciplíny. Ovál bude sloužit k rekreaci, výuce a tréninku. Celková plocha tartanového povrchu je 3 441,52 m2. Dále pak zatravněná plocha, kde se nachází hřiště o rozměrech 100x60 m a dvě betonové kruhové plochy pro vrh koulí a hod kladivem. Celková plocha trávníku činí 8 525,20 m2. Součet ploch SO 01 je 11 966,72 m2. Bude provedeno odstranění stávajícího škvárového povrchu, betonových obrubníků, sloupů pro uchycení zachytávačů sítě a branky. Tartanový ovál: Provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti frakce 32/63 v celkové tloušťce po zhutnění 330 mm a štěrkodrti frakce 0/32 o zhutněné tloušťce 70 mm. Všechny podkladní konstrukce budou hutněny dle patřičné ČSN. Konstrukční vrstvy musí být tvořeny z vodopropustného a nenamrzavého materiálu. Na hutněné vrstvy budou položeny asfaltové drenážní koberce AKO 16 v tloušťce 50 mm a AKO 11 o mocnosti 40 mm. Asfaltový koberec bude položen se spádem 0 – max. 1%. Průtok asfaltových vrstev by měl být min. 160 l/hod/m2. Svrchní vrstvu tvoří tartanový povrch TPV SPRINT. Kryt venkovních sportovních ploch TPV (vulkanizovaný termoplast), elastický dvouvrstvý vodo-propustný sportovní povrch s nastříkávanou vrchní vrstvou o celkové tl. 13 mm. Spodní vrstva je tvořena směsí recyklované černé SBR pryže a PUR pojiva tl. 10mm. Nastříkávanou svrchní vrstvu tvoří směs PU pojiva a TPV pryžového granulátu (plně zesíťovaný termosetový elastomer / polyolefinový kopolymer vytvrzený peroxidem s nerozpojitelnými síťovými vazbami, bez obsahu polypropylénu či EPDM, se zvýšenou UV stabilitou, zrnitost granulí 0,5–1,5 mm). Celková tloušťka systému je 10 + 3 mm. Barevný odstín:...
Předmět smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu na základě nabídky Prodávajícího ze dne „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ (dále jen „Nabídka“) a v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.“ (dále jen „zboží“), jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Zboží musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, zabalené v originálních obalech, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Do přílohy č. 2 této smlouvy dodavatel vyplní technické parametry nabízeného zboží, případně připojí produktový list. Součástí dodávky zboží podle této smlouvy je dále kompletní příslušenství, clo, balné, doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, likvidace odpadu, provedení instalační validace, včetně předání příslušných protokolů, instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), pokud se jedná o zdravotnický prostředek, popř. zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků a obsluhujícího personálu kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, autorizace, že může Prodávající provádět servis, BTK a instruktáž personálu nemocnice a poskytnutí záručního i pozáručního servisu, včetně preventivních prohlídek. Prodávající se zavazuje, že zboží, které bude předmětem jednotlivé koupě, odevzdá Kupujícímu a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží okamžikem jeho převzetí. Kupující se zavazuje, že za zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu, sjednanou smluvními stranami postupem uvedeným dále v této smlouvě. Prodávající a Kupující se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy prostřednictvím těchto kontaktů: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx technicko-provozní náměstek +000 000 000 000 xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx Xxxxxxx Xxxxxx technik ZT +000 000 000 000 xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx biomedicínský inženýr xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx
Předmět smlouvy. Předmětem této smlouvy je poskytování služeb v oblasti požární ochrany (dále také jen „PO“), zajištění osoby odborně způsobilé podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na pracovištích Oblastní nemocnice Náchod a.s., a to v lokalitách Nemocnice Náchod dolní areál, Nemocnice Náchod horní areál, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Nemocnice Broumov, Nemocnice Jaroměř, Nemocnice Nové Město nad Metují, Administrativní prostory „KB Náchod“, Laboratoř Ústí nad Orlicí, Laboratoř Opočno, Zdravotní středisko České Meziříčí a Ubytovna Náchod (dále jen „předmět smlouvy či služby“). Služby dle této smlouvy zahrnují zejména následující plnění: zajištění výkonu činnosti osoby odborně způsobilé podle zákona č. 133/1985 Sb., vedení administrativní a technické dokumentace včetně aktualizace dokumentace a procesů, případně vytvoření nové dokumentace a procesů v rozsahu paušálu s jednou přítomností na pracovišti ONN zpracování administrativní a technické dokumentace včetně aktualizace dokumentace a procesů, případně vytvoření nové dokumentace a procesů, zajištění prezenčního školení a odborné způsobilosti zaměstnanců ONN včetně podkladů půlroční a roční zákonná kontrola pracovišť ONN (vytvoření protokolu včetně návrhu nápravných opatření) přítomnost při jednání, kontrolách a místních šetření orgánů státní správy a samosprávy Dílo bude realizováno po částech (nejedná se o kompletní výčet činností): Výkon osoby odborně způsobilé na úseku požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně: zajištění výkonu funkce osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. Pokud dojde ke změně osoby odborně způsobilé, je dodavatel povinen neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději do 5 dnů. vedení a aktualizace administrativní a technické dokumentace požární ochrany, případně vytvoření nové dokumentace a nastavení procesů v rozsahu paušálu s jednou přítomností na pracovišti ONN; provádění poradenské činnosti k problematice požární ochrany v rozsahu cca 20 hodin za měsíc, přičemž se jedná o cca 2hod 1x za měsíc při výkonu činnosti přítomností na pracovišti v přidělené lokalitě ONN a cca 18 hodin při výkonu činnosti poradenství, kontroly administrativy prostřednictvím emailu a telefonicky; vykonávání pravidelných preventivních kontrol dodržování předpisů na úseku požární ochrany prostřednictvím osoby odborně způsobilé podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v termínech dle závazných požadavků právních předpisů či plat...
Předmět smlouvy. Za podmínek uvedených v této smlouvě se zhotovitel zavazuje řídit proces tvorby strategického dokumentu a na základě výsledků jednání pracovních skupin a všech dostupných podkladů zhotovit dílo: „PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA BRNA 2021–2025“ (dále jen ”dílo”), a objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu. Podrobná specifikace díla, spolu se způsobem zpracování, je uvedena v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v 30 vyhotoveních v tištěné podobě (formát A4, min. lepená vazba) a v elektronické podobě, a to na technickém nosiči dat (v kvalitě vhodné pro tisk a kvalitě vhodné pro zveřejnění na webových stránkách města – formát docx a pdf; včetně zdrojových a tiskových dat). Celkové vizuální zpracování je požadováno na vysoké úrovni s užitím moderních prvků grafiky a sazby zvyšujících přehlednost celého dokumentu (včetně grafů a tabulek). Zároveň bude dodáno stručné a přehledné shrnutí výstupů finálního dokumentu (tzv. Manažerské shrnutí) ve formátu docx a pdf a prezentace ve formátu ppt a pdf (včetně zdrojových a tiskových dat) a v tištěné podobě ve formě brožury v nákladu cca 60 ks (formát A4, min. kroužková vazba). Dodána budou také zdrojová data pro tvorbu grafů a tabulek. Součástí díla je také vypracování Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí – dále jen zákon). Oznámení bude zpracováno v rozsahu přílohy č. 7 k zákonu a bude sloužit jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 10d tohoto zákona. Zpracovatel zároveň zajistí předložení Oznámení koncepce všem dotčeným orgánům a na Ministerstvo životního prostředí ČR. Oznámení bude zpracováno v maximálním rozsahu 30 stran. Součástí díla není případné (pokud rozhodne příslušný orgán) zpracování dokumentace SEA (vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí) v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud příslušný orgán (MŽP) rozhodne, že je nutné zpracovat vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí, je zhotovitel povinen zajistit součinnost (poskytnutí podkladů). Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
Předmět smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající ve výměně osvětlení FCB Lužánky, a to tak, jak je specifikováno touto smlouvou a jejími přílohami: položkovým rozpočtem (oceněným výkazem výměr) obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy, technickou zprávou a výkresy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, přílohu č. 3 – světelně technický návrh (vše dále xxx „dílo“). Zhotovení díla zahrnuje i následující práce a činnosti: zpracování časového plánu realizace díla a předložení jeho návrhu objednateli k seznámení; zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla; veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací díla a s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti díla před jeho předáním objednateli; odvoz a uložení vybouraných hmot na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; provádění průběžného každodenního úklidu přístupových cest k místu plnění díla a provedení celkového úklidu místa plnění a přístupových cest k místu plnění před předáním a převzetím díla; finální úklid místa plnění a finální úklid přístupových cest k místu plnění; odstranění poškození povrchů v místě přístupových cest způsobených realizací díla pořizování fotodokumentace o průběhu realizace díla a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD/DVD nebo flash disku; prohlášení o shodě provedeného díla s technickými podmínkami (přílohami smlouvy) nebo pořízení dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením smlouvy běžnou obhlídkou. Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. VII. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy.
Předmět smlouvy. 1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
Předmět smlouvy. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas dále specifikované zboží, a to za podmínek sjednaných dále v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke zboží a dále závazek Kupujícího řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající je povinen při plnění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré podmínky uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a plnit veškeré povinnosti vyplývající z přílohy č. 2 této smlouvy. Pokud z povahy povinností uvedených v příloze č. 2 této smlouvy vyplývá, že je Prodávající povinen je plnit opakovaně či průběžně, je Prodávající povinen tak činit po celou Záruční dobu. Prodávající je povinen do 2 týdnů od převzetí Zboží Kupujícím provést zaškolení, tj. instruktáž uživatele na pracovišti Kupujícího k obsluze Zboží dle platných právních předpisů, včetně doložení pověření školitele výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem, a to alespoň v rozsahu nezbytném pro řádnou obsluhu Zboží (dále též jen „Instruktáž“). Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10 let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí. Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen provést opakované zaškolení v rozsahu a za podmínek dle odst. II.3 této smlouvy, a to kdykoli v době trvání životnosti Zboží. V případě, že je v příloze č. 1 této smlouvy uveden počítačový program (software), jakož i tehdy, kdy je software nezbytnou součástí Zboží, poskytuje Prodávající Kupujícímu k takovému software nevýhradní a nevypověditelné oprávnění (licenci) jej užívat všemi způsoby nezbytnými pro jeho řádné užívání dle jeho účelového určení, dle této smlouvy a Zadávací dokumentace a to, není-li v příloze č. 1 této smlouvy sjednáno jinak, bez jakéhokoli omezení, tj. ze...
Předmět smlouvy. Předmětem plnění této smlouvy je realizace stavby tréninkové sportovní haly v Borkách pro omezený počet halových sportů se zázemím a s tribunou pro diváky a související dopravní a technická infrastruktura. Objekt sportovní haly je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený. Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie, Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 5: Energetické úspory, Specifický cíl: 5.2 – Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov. v rozsahu, obsahu, technickém a provozním řešení a standardu podle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností OV ARCHITEKTI s.r.o., IČ 24758094, sídlem Badeniho 29/5, Praha 6, pod názvem „Tréninková sportovní hala v Borkách“, datum 01/2019, revize 01-190329, a to všech jejich částech (dále také „DPS“). V případě rozporu DPS a výkazu výměr je určující DPS. Odchylka od tohoto ujednání je možná po písemné dohodě obou smluvních stran; v rozsahu podle podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným územním rozhodnutím, stavebním povolením anebo společným povolením; v rozsahu podle obchodních podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení; v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění díla a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 405/2017 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v příslušné DPS. Předmětem smlouvy je i zařízení záležitostí pro objednatele spočívající v zajištění vydání kolaudačního souhlasu, zastupování objednatele v kolaudačním řízení a případné zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením a zastupování objednatele v řízení o změně stavby před jejím dokončením. Zařízením záležitostí pro objednatele se rozumí zajištění vydání kolaudačního souhlasu a zastupování objednatele v řízení o užívání stavby, přičemž zhotovitel především: zpracuje žádost o vydání kolaudačního souhlasu a předloží věcně a místně příslušnému stav...
Předmět smlouvy. Xxxxxxxxxx se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavbu „Oprava venkovního schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici“ v rozsahu dle: Přílohy č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet stavby ze dne Projektové dokumentace „Oprava schodiště na ulici Krátká v Kopřivnici“ zpracované Ing. Xxxxxxxx Xxxxxx, Náhorní 448/5, 711 00 Ostrava, IČ 75980568, v dubnu 2020 Stanovisek dotčených orgánů Předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“) Součástí díla je také: Kompletní realizace stavby dle výše uvedené projektové dokumentace Zabezpečení veškerého majetku movitého i nemovitého proti poškození vlivem prováděných prací – zhotovitel odpovídá za všechny způsobené škody Likvidace veškerých odpadů vzniklých v průběhu výstavby a jejich likvidace v souladu s platnými právními předpisy, včetně doložení dokladů o provedené likvidace na celé množství vzniklých odpadů Vytýčení veškerých inženýrských sítí, které můžou být předmětnou stavební činnosti dotčeny, jejich ochrana po celou dobu výstavby, projednání se správci a převzetí inženýrských sítí zpět správcům, včetně předložení písemného dokladu o tomto převzetí Zpracování a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby v elektronické a tištěné podobě – 3 x Zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení v elektronické a tištěné podobě Úklid veškerých dotčených prostor a ploch dočista Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů Zhotovitel zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny. Kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a poplatek za skládku. V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek z prodeje náležet objednateli. V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství (navážka materiálu, odvoz odpadu, atd.), nutnosti zajištění zvláštního užívání komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit veškeré s touto činností souvisejíc...
Předmět smlouvy. Podkladem pro uzavření této Smlouvy je nabídka Prodávajícího ze dne „DOPLNÍ ÚČASTNÍK“ (dále jen „Nabídka“) podaná ve veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: „Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.“ ev. č. VZ01/2021 (dále jen „Veřejná zakázka“). Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění dodávky zboží na základě podmínek a zadávací dokumentace zadávacího řízení Veřejné zakázky. Mezi kupujícím jako zadavatelem této veřejné zakázky a prodávajícím jako vybraným účastníkem Xxxxxxx zakázky je uzavřena tato smlouva. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího zajistit po celou dobu trvání této smlouvy pro kupujícího dodávky zboží specifikovaného v příloze č. 1 (dále jen „zboží“) této smlouvy – Technická specifikace zboží (dále v textu také „Příloha č. 1“), dle konkrétních potřeb kupujícího na základě jednotlivých ročních objednávek kupujícího a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Prodávající prohlašuje, že zboží má všechny vlastnosti co do jakosti a množství uvedené v Příloze č. 1 smlouvy. Soupis jednotlivých položek a jednotkové ceny těchto položek zboží jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Položkový ceník zboží. Prodávající se zavazuje, že zboží, které bude předmětem jednotlivé koupě, odevzdá kupujícímu a umožní mu nabýt ke zboží vlastnické právo. Kupující se zavazuje, že za zboží zaplatí prodávajícímu kupní cenu, sjednanou smluvními stranami postupem uvedeným dále v této smlouvě. Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo k němu přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného předání a převzetí způsobem dále uvedeným ve smlouvě. Kupující se zavazuje odebírat zboží od prodávajícího za podmínek této smlouvy a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Předmětem této smlouvy není závazek kupujícího odebrat určité minimální množství zboží. Předpokládané množství uvedené zboží uvedené v Příloze č. 2 – Položkový ceník zboží je pouze orientační. Kupujicí se nazavazuje k odběru celého uvedeného předpokládaného množství. Obdobně je možné na základě vzájemné odsouhlasené objednávky toto jednotkové množství překročit za nezměněných podmínek ujednaných v této smlouvě, a to vyčerpání finančního limitu. Prodávající dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této smlouvy. Prodávající se zavazuje dodat v místě dle čl. II. této kupní smlouvy zboží a odevzda...