Úvodní ustanovení Vzorová ustanovení

Úvodní ustanovení. Použité zkratky a pojmy: OPD Obchodní podmínky dodávky elektřiny z LDSž SŽDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SŽE Správa železniční energetiky (organizační jednotka) ERÚ Energetický regulační úřad EZ zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění – energetický zákon Dodavatel obchodník s elektřinou Zákazník oprávněný zákazník - odběratel elektřiny Smluvní strany...... společný název pro Dodavatele a Zákazníka, nebo jednotlivě Smluvní strana LDSž Lokální distribuční soustava železnice DPH daň z přidané hodnoty OZ zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník Tyto OPD jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami k realizaci obchodu s elektřinou podle ustanovení § 50 EZ vždy v režimu převzetí odpovědnosti za odchylku podle příslušných právních předpisů a smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny [dále též „Smlouva“]. Pro účely těchto OPD se použité pojmy vykládají ve smyslu EZ a jeho prováděcích předpisů v platném znění. Dodávka elektřiny Zákazníkovi se uskutečňuje na základě Smlouvy, která zahrnuje přenosové, distribuční a systémové služby a to v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku a převzetí závazku Zákazníka Dodavatelem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (spolu s odpovědností za odchylku). Smlouva musí být se Zákazníkem sjednávána písemnou formou. Není-li ve Smlouvě dohodnuto datum ukončení dodávky, je Smlouva sjednána na dobu neurčitou. Přijetí návrhu Xxxxxxx (včetně jejich součástí) ze strany Zákazníka s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou je zcela vyloučeno. Smlouva smí být měněna nebo doplňována pouze způsobem upraveným ve Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že Xxxxxxx smí být měněna nebo doplňována formou písemného oznámení druhé smluvní straně, aniž by se uzavíral písemný dodatek, nebo nová Smlouva v případech, kdy:
Úvodní ustanovení. 1. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou.
Úvodní ustanovení. Smlouva se mezi výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Elektronický systém spisové služby“ zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v němž byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „Veřejná zakázka“). Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“), že ji považuje za dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Xxxxxxx. Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Xxxxxxx budou mít význam, jenž je jim ve Xxxxxxx, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací; Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.
Úvodní ustanovení. 1. Pojištění osob sjednávané společností Allianz pojiš- íovna, a.s., se sídlem v Praze 8, Ke Štvanici 656/3, IČO 47115971, Česká republika, (dále též „pojistitel“) na zá- kladě pojistné smlouvy je soukromým pojištěním, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále též „Zákoník“) a souvisejícími právními předpisy České republiky, těmito Všeobecnými pojistnými podmínka- mi (dále též „VPP“), případně příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále též „ZPP“), Doplňkovými pojistnými podmínkami (dále též „DPP“) a ujednáními, pokud se na ně pojistná smlouva odvolává. Pojistitel je podle zákona o pojišíovnictví v platném znění oprávněn provozovat pojišíovací činnost.
Úvodní ustanovení. MČ BS prohlašuje, že je městskou částí územně členěného statutárního města dle OZř, a je oprávněna tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Provozovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle [DOPLNÍ DODAVATEL] právního řádu a je oprávněna tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Provozovatel ve smyslu § 5 OZ, prohlašuje, že disponuje odbornou způsobilostí pro splnění předmětu této Smlouvy a že je osobou schopnou jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku koncesního řízení na koncesi s názvem „Provozování městského mobiliáře společně s reklamními a informačními zařízeními na území městské části Brno-střed“ provedeného v souladu s § 180 a násl. ZZVZ, v němž provozovatel podal nabídku, která byla MČ BS jako zadavatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. MČ BS prohlašuje, že část území MČ BS je vymezena regulačním plánem jako Městská památková rezervace Brno (obecně závazná vyhláška Statutárního města Brna č. 28/2006). Tímto regulačním plánem je mimo jiné upraveno umísťování reklamních staveb a zařízení v Městské památkové rezervaci Brno. Provozovatel je povinen se touto obecně závaznou vyhláškou při realizaci koncese dle této Smlouvy řídit.
Úvodní ustanovení. 1.1 Objednatel prohlašuje, že:
Úvodní ustanovení. Podkladem pro uzavření této dohody je nabídka zhotovitele ze dne [DOPLNĚNÍ ÚČASTNÍK], která byla na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona: s názvem: „Praha 5 – opravy chodníků“ (dále jen „nabídka“), vybrána jako nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této dohody všechna potřebná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele vyplývajícím z této dohody, zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě je tato dohoda uzavírána, a platných právních předpisů. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5.. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Úvodní ustanovení. Klient prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon o ZVZ“), který jako jiná právnická osoba byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu. Klient prohlašuje, že se za účelem společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky s názvem: (dále jen „Veřejná zakázka“) sdružil ve smyslu § 7 zákona o ZVZ na základě smlouvy subjekty k zahájení společné veřejné zakázky. Tato smlouva uzavřená před zahájením zadávacího řízení upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti související se zadávacím řízením. Smlouva stanovuje způsob jednání vůči třetím osobám tak, že v zadávacím řízení jedná se třetími osobami pověřený zadavatel, tj. společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25997556, spisová značka: B 2321 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a to za všechny veřejné zakázky zúčastněné zadavatele , kterými jsou Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 25997556, sídlo: Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, spisová značka: B 2321 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO: 26000202, sídlo: Purkyňova 446, 547 01 Náchod, spisová značka: B 2333 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Oblastní nemocnice Trutnov a.s., IČO: 26000237, sídlo: Maxima Gorkého 77, Kryblice, 541 01 Trutnov, spisová značka: B 2334 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO: 26001551, sídlo: Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, spisová značka: B 2328 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Městská nemocnice, a.s., IČO: 25262238, sídlo: Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, spisová značka: B 1584 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o., IČO: 28181662, sídlo: Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, spisová značka: C 28241 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Zúčastnění zadavatelé“). Za dodržení tohoto zákona odpovídají při společném zadávání Účastníci VZ společně s výjimkou úkonů, které provádí zúčastněný zadavatel pouze svým jménem a na svůj účet. Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Daňovému poradci. Smlouvu, na základě které má být realizována Veřejná zakázka, uzavírá každý shora uvedený zúčastněný zadavatel samostatně Sml...
Úvodní ustanovení. Objednatel prohlašuje, že: je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu České republiky, a splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Poskytovatel prohlašuje, že: je právnickou osobou řádně založenou a existující podle právního řádu státu České republiky, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně informovat. Objednatel zahájil veřejnou zakázku s názvem „Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®“ (dále jen „Veřejná zakázka“) administrovanou v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako zjednodušené podlimitní řízení. Na základě tohoto řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána v souladu se ZZVZ nabídka Poskytovatele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 6.