Article I Sample Clauses

Article I. The definition ofServicing Advances” is hereby modified by adding the following after subsection (d): “and (e) reasonable costs of any third party credit counseling provided on behalf of a Mortgagor.”
Article I. Article I is hereby modified by deleting the definition ofPrincipal Prepayment Period” and replacing it with the following: “The calendar month preceding the month in which the related Remittance Date occurs.”
Article I. The definition of “Partner” is hereby deleted in its entirety and replaced in full as follows:
Article I a. The defined term
Article I. The parties hereto hereby agree that the definition ofCash Amount” set forth in Article I of the Purchase Agreement is amended and restated in its entirety to read as follows:
Article I. 1. Predmetom tejto Zmluvy je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vzniknú pri uzatváraní jednotlivých čiastkových kúpnych zmlúv, ktorých predmetom bude predaj tovaru Kupujúcemu a záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar, pričom tieto zmluvy budú uzatvárané na základe objednávok podaných Kupujúcim a doručených Predávajúcemu v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Objednávka“) a potvrdením Objednávok zo strany Predávajúceho (ďalej len „Čiastková kúpna zmluva“). 1. The subject of the Agreement shall be the general regulation of the mutual relations between the Seller and Buyer, which will arise from the conclusion of individual partial sales contracts, which subject matter shall be the sale of goods to the Buyer and comitment of the Buyer to pay the price for goods, such contracts shall be concluded on the basis of the purchase orders given by the Buyer and delivered to the Seller in accordance with this Agreement (hereinafter as the „Order“) and confirmation of the Orders by the Seller. (hereinafter as the „Partial sales contract“).
Article I. The definition of “Goods-In-Transit” in Article I of the Purchase Agreement is deleted in its entirety and replaced with the following:
Article I. Article I of the Stockholders Agreement is hereby amended as follows:
Article I. The parties hereto acknowledge and agree that the definition of "Credit Agreement" set forth in Article I is hereby restated in its entirety as follows: