เหตุสุดวิสัย คำนิยาม

เหตุสุดวิสัย. หมายความถึง เหตุใด ๆ อันอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคต่อการให้บริการตามข้อก˚าหนดและ เงื่อนไขนี ้ รวมถึงเป็ นเหตุให้เกิดข้อขด ข้อง หรือข้อมูลผิดพลาด เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารหรือระบบสื่อสารขด ข้องเพราะกระแสไฟฟ้ าขด ข้อง หรือปัญหาด้านพลังงาน การกระท˚าของบุคคลภายนอก ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลที่เป็ นอันตรายต่าง ๆ (Harmful Data) ซึ่งเหตุดังกล่าวไม่ได้ มีสาเหตมาจากการที่ธนาคารไม่ดแู ลรักษาระบบคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
เหตุสุดวิสัย. หมายความว่า เหตุใดๆ อันเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครอาจจะ ป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบ หรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตาม สมควร อนพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนัน้
เหตุสุดวิสัย. หมายถึง เหตุใด ๆ ที่คู่สญญาไม่อาจป้องกันหรือมิได้เกิดจากการกระท˚าของคู่สัญญานัน แมว่าจ้ ะได้ ช่องทาง หมายถึง ช่องทางการขายที่บริษัทอนุญาตให้ตัวแทนจ˚าหน่ายจ˚าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่ จ˚ากัดเพียงช่องทางในระบบออนไลน์

More Definitions of เหตุสุดวิสัย

เหตุสุดวิสัย. หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็น เหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตาม สมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารสัญญานี้ ได้แก่ สาเหตุดังที่ แสดงรายการไว้ข้างล่างนี้ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารสัญญานี้ ซึ่ง สาเหตุเหล่านั้นมิได้เนื่องมาจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใดและซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น และ/หรือลดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติในประเทศตามที่บังคับไว้แล้วทั้งมวล
เหตุสุดวิสัย. หมายถึง เหตใ ดๆ อน จะเกิดขึน หรือจะให้ผลพิบติ เป็นเหตท ไม่อาจป้องกันได้แม้บุคคลที่ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนนั จะได้ใช ความระมดระวงตามสมควรอนพงคาดหมายได้จากบค คลนนั ในฐานะและภาวะ รวมถึงแต่ไม่จ˚ากัดเพียงเหตุอน เกิดขึน จาก หรือมีผลเนื่องมาจากระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเชื่อมต่อ ระบบสื่อสาร อปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได ชั่วคราวเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้ อง หรือเกิดปัญหาด้ านพลังงาน ภัยพิบัติ ธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระท˚าของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผ้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพท์มือถือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการด้าน ระบบธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ หรือเกิดไฟไหม้ ประท้วง การนด หยด งาน การขนส่ง ติดขด การจลาจล สงคราม ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระท˚า
เหตุสุดวิสัย. มีความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันหรือไม่ เพียงไร ซึ่งอาจพิจารณาได้จากภาษาอังกฤษคําว่า “อุบัติเหตุ” ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Accident ส่วนเหตุสุดวิสัยน้ันต้นร่างภาษาอังกฤษใช้คําว่า Force Majeure ซึ่งเป็นคําในกฎหมายฝรั่งเศส มีความหมาย คล้ายคลึงกับ Act of God ในกฎหมายอังกฤษ เมื่อพิจารณาถ้อยคําภาษาไทยเปรียบเทียบกับถ้อยคํา ภาษาต่างประเทศแล้ว เห็นได้ว่า “อุบัติเหตุ” กับ “เหตุสุดวิสัย” มีความหมายไม่เหมือนกัน แต่อาจสรุปได้ว่า เนื่องจากเหตุท่ีเกิดขึ้นมิใช่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือมิใช่ความผิดของผู้ประสบและเป็นเหตุท่ีเกิดขึ้น โดยบังเอิญ อุบัติเหตุจึงเข้าลักษณะเหตุสุดวิสัยได้ แต่มิได้หมายความว่าเหตุสุดวิสัยทุกอย่างเป็นอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเป็นเพียงส่วนหน่ึงของเหตุสุดวิสยเท่านัน้ กรณีน้ีเป็นการเปิดกว้างให้สําหรับบางกรณีที่ไม่เข้าข่ายสองกรณีแรกเมื่อมีเหตุสมควรให้ขยายเวลา ทําการก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องพิจารณาถึงจํานวนวันท่ีเห็นควรให้ขยายเวลาทําการได้ ทั้งน้ีให้พิจารณาจากสภาพเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงมีข้อมูลอ้างอิงได้ โดยพฤติการณ์ท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบ น จะตองเป็นสิ่งท่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผูขายหรือผรู้ ับจาง และต้องเกิดขึ้นก่อนผิดนัดชําระหน ้วย เหตุที่เกิดจากพฤติการณ์อันใดอันหน่ึงที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนี้ หมายถึงเหตุตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 205 ซึ่งบัญญัติว่า “ตราบใดการชําระหนี้น้ันยังไม่ได้กระทําลง เพราะพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ ตราบนั้น ลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่” ซ่ึงพฤติการณ์อันใดอันหนึ่งนีจะตองเกิดขึ้นก่อนผิดนัดมิใช่เกิดขนึ หลังผิดนัดแลว้ (หลังสัญญาสิ้นสุดแล้ว)
เหตุสุดวิสัย. หมายถึง เหตุการณใดทอี่ ยูนอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (และไมไดเกี่ยวของกับหรือเกิด ขึ้นจากการผิดสัญญาหรือความประมาทเลินเลอของบริษัท) อันทำใหไมสามารถปฏิบัติหรือ เปนการขัดขวางการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งการใหบ ริการของบริษัท ซึ่งรวมถึง แตไม จำกัดเพียง (1) สงคราม การจลาจล การกอความไมสงบหรือการปฏิวัติ การกอวินาศกรรม การ กอการรา ย การกอกบฏ การกระทำโดยกลุมพลเรือนหรือกลุมทหารทมี่ ีอำนาจ การ กำหนดมาตรการลงโทษ การหามสงสินคา การตัดความสัมพันธทางการทูต หรือ การกระทำในทำนองเดียวกัน (2) การโจมตีโดยผูกอการราย สงครามกลางเมือง ความวุนวายในบานเมือง หรือการ จลาจล (3) ภัยธรรมชาติ (Acts of God) โรคระบาด โรคระบาดทั่วโลก น้ำทวม แผนดินไหว พายุไตฝุนหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ หรือสภาพอากาศหรือสภาพแวดลอมที่ รา ยแรง (4) การกระทำของรัฐหรือการใชอำนาจรัฏฐาธิปตย อำนาจทางศาล หรืออำนาจทาง ปกครองโดยรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ รวมถึงการยึด การโอนเปนของรัฐ หรือ การบังคับไดมา หรือการกระทำที่อางวามีเหตุผลสนับสนุนโดยความจำเปนทาง ปกครอง (5) ไฟไหม การระเบิด หรือความเสียหายโดยอุบัติเหตุ (6) การพังทลายของโครงสรา งอาคาร หรือความขัดของของเครื่องจักร คอมพิวเตอร หรือยานพาหนะ (7) การหยุดชะงักหรือความขัดของสาธารณูปโภค รวมถึง แตไมจำกัดเพียง ไฟฟา กาซ หรือน้ำ หรือ (8) ขอพิพาทแรงงาน ซึ่งรวมถึง แตไมจำกัดเพียง การนัดหยุดงาน การประทวงการทำ งาน หรือการปดงานงดจาง 19.3 บริษัทจะไมถือวาบริษัทกระทำผิดสัญญาฉบับนหี้ รือตอ งมีความรับผิดใด ๆ จากการที่บริษัท ไมปฏิบัติตามหนา ทอี่ ื่นใดภายใตสัญญาฉบับนี้หรือปฏิบัติหนา ทดี่ ังกลาวลาชา ซึ่งเกิดขึ้นหรือ เปนผลมาจากเหตุการณที่ทำใหบ ริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามขอ 19.1 ของเอกสารแนบ ทายนี้ 19.4 การยกเลิกโดยคำบอกกลาวจากบริษัท บริษัทมีสิทธิยกเลิกสัญญาฉบับนี้ โดยการบอกกลาว เปนลายลักษณอักษรแกทานไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน อยางไรก็ดี ในบางกรณี บริษัทอาจ ยกเลิกบัญชีของทาน บริการ หรือสัญญาฉบับนี้ โดยใหค ำบอกกลาวที่มีระยะเวลาสั้นกวานั้น
เหตุสุดวิสัย. หมำยถึง เหตุสุดวิสัยตำมที่ได้ก˚ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
เหตุสุดวิสัย. หมายถึง เหตุใดๆ อนจะเกิดขªึนก็ดีจะใหผลภยพิบติก็ดีเป็ นเหตุที'ไม่อาจป้ องกนได แมท ªงบุคคลผตู อ งประสบ หรือใกลจะตอ งประสบเหตุนªน จะไดจ ดการระมด ระวงตามสมควรอน พึงคาดหมายได จากบุคคลนªนในฐานะและภาวะเช่นนªน และใหรวมถึงเหตุหนึ'งเหตุใด หรอหลื ายเหตุดงต่อไปนª
เหตุสุดวิสัย. หมายถึง เหตสุ ดุ วิสยั ตามที'ได้กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์ (ฟ) “เหตุแห่งการผิดนัด” หมายถึงเหตตุ ามที'กําหนดในข้อ 11