กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ คำนิยาม

กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ํา ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กฟภ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กฟภ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

More Definitions of กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่

กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ๑ก จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ ๑ก ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยฯจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือ ข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองธงจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองธงได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนน รวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 .๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ํา ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะ คืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่. หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 6. ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา6.1 ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 6.2 ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 6.3 ....................................................................................................................................................................... ..... ........................................................................................................................................................................................ 6.4 ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 6.5 ............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................ 6.6 ....................................................................................................................................................................... ..... ........................................................................................................................................................................................ 6.7 ............................................................................................................................................................................ ..................................