หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา ข้อกำหนดตัวอย่าง

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. 6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กฟภ. จะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน ตําบลปราสาทจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. 5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. ๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ปณท จะพิจำรณำตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ และพิจำรณำจำกรำคำรวม
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. 6.1 ในการพิจารณาผลการยนขอเสนองานครªังนªี ปตท. จะพิจารณาตดสินโดยใชหลกเกณฑราคา
หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา. 5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา