Ostatní ujednání Vzorová ustanovení

Ostatní ujednání. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je Prodávající, coby poskytovatel zdanitelného plnění, povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat Kupujícího o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud Kupující v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od Prodávajícího či na základě vlastního šetření zjistí, že se Prodávající stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, souhlasí obě smluvní strany s tím, že Kupující uhradí za Prodávajícího, daň z přidané hodnoty z takového zdanitelného plnění, dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. Zaplacení částky ve výši daně Kupujícím správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Prodávající současně souhlasí s tím, že je povinen Kupujícímu nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. Smluvní strany se dohodly, že Kupující bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. Prodávající souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně kupní smlouvy včetně případných dodatků dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem. Prodávající je povinen mít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Kupujícímu či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti Prodávajícího, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 1 000 000 Kč bez DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je Kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen předložit Kupujícímu dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Prodávající povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení. Smluvní s...
Ostatní ujednání. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce v požadované kvalitě, nezpůsobovat svojí činností žádné škody na lesních porostech a ostatním majetku spravovaném objednatelem. V opačném případě souhlasí s úhradou způsobené škody. Technologický postup prací určuje odpovědný lesní. Objednatel je oprávněn během provádění těžebních činností kontrolovat jejich kvalitu, dodržování bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dále je objednatel oprávněn okamžitě přerušit vykonávané práce při ohrožení zdraví nebo života jakékoli osoby, při ohrožení majetku nebo životního prostředí. Za takto vzniklé prostoje objednatel neodpovídá. Veškeré odřeniny na stromech ošetří zhotovitel ještě týž den objednatelem určeným ochranným nátěrem. Zhotovitel je povinen bez jakéhokoli odkladu odstranit zavěšené stromy nebo poškozené stojící stromy hrozící pádem na vlastní náklady, nejdéle však do konce pracovní směny nebo opuštění pracoviště. V případě ekologické havárie zajistí zhotovitel její neprodlenou likvidaci v souladu s platnými předpisy. Při poškození oplocenky je zhotovitel povinen ji alespoň provizorně opravit a zabránit tak vstupu zvěře do oplocenky. Zároveň je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli. Následně je povinen uvést oplocenku do původního stavu, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů. Případné změny podmínek, nebo obsahu této dohody se řídí platnými právními předpisy. V průběhu platnosti této dohody mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této dohodě. Práva a závazky vyplývající z dohody nejsou převoditelné na jiné subjekty. Objednavatel si vyhrazuje právo okamžitě zastavit činnost druhé smluvní strany v případech, že tato činnost vede k porušení platných právních předpisů. Ústní požadavek na zastavení činnosti musí být neprodleně doplněn písemnou formou. Nesouhlas druhé strany nemá odkladný účinek. Právo druhé strany na soudní rozhodnutí o neoprávněnosti zastavení činnosti a s tím související náhrada škody, tímto ustanovením není dotčeno. V případě poškození lesního půdního povrchu v důsledku činnosti zhotovitele, nebo poškození cest, linek, svážnic, příkopů, je zhotovitel povinen okamžitě provést na svůj náklad řádnou asanaci těchto škod. V případě, že tak neučiní, souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednavatel, až do doby zjednání nápravy, neproplatí žádnou, dosud neproplacenou fakturu a nápravu je oprávněn objednatel realizovat prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Zhotovitel vyslovuje souhlas k započtení těchto nákladů...
Ostatní ujednání. 1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
Ostatní ujednání. Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly: písemnosti se zasílají: prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Xxxxxxx, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, v případech výslovně stanovených ve Smlouvě, po předchozí dohodě a v odůvodněných případech na sdělenou e-mailovou adresu, písemnosti se osobně doručují: Prodávajícím osobně na adrese sídla Kupujícího, smluvní strany jsou srozuměny s tím, že: zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „Zásilka“) jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Xxxxxxx adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.
Ostatní ujednání. 1. Vztahy vznikající z této smlouvy, jakož i právní vztahy se smlouvou související, včetně otázek její platnosti, eventuálně následky její neplatnosti, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.( dále jen „občanský zákoník“).
Ostatní ujednání. 9.1. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o registru smluv“). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o registru smluv.
Ostatní ujednání. 96. Tvoří-li Prodávajícího více osob, platí následující:
Ostatní ujednání. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž po vzájemném potvrzení odpovědnými zástupci obdrží kupující dvě vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku v platném znění. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, dále že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. Prodávající akceptuje veškeré požadavky kupujícího na rozšíření nebo zúžení předmětu koupě. Úprava předmětu plnění musí být sjednána v souladu se zákonem písemným dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí kupující. Prodávající dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne …………… usnesením č. RMO/….………... Příloha č. 1 specifikace předmětu koupě V ……………….., dne ………………….. V Otrokovicích, dne ………………….. ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------- …………………………… město Otrokovice prodávající kupující
Ostatní ujednání. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezpřístupnit tyto informace žádné třetí osobě. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu provést Dílo dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. Tato Xxxxxxx představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazují se jí veškerá písemná a ústní ujednání smluvních stran o předmětu této Smlouvy Objednatel může provést u zhotovitele kontrolu plnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 100 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Při podpisu této smlouvy zhotovitel předloží objednateli ověřenou kopii této smlouvy.
Ostatní ujednání. 1. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran a právní nástupce právních nástupců. Zabezpečit řádně takový přechod je právní povinností té které smluvní strany. Přechod práva nastává rovněž děděním s výhradou ustanovení čl. VI. odst. 5. Budoucí prodávající se zavazuje zajistit, aby byla realizace Projektu byla vždy finančně a ekonomicky nezávislá na jeho dalších případných aktivitách. Pokud by byla tato nezávislost Projektu ohrožena (například úmyslem zahájit přípravu a výstavbu dalšího domu), zavazuje se budoucí prodávající zajistit v souladu s ust. § 1895 a násl. NOZ postoupení této smlouvy z budoucího prodávajícího na novou právnickou osobu, která bude oprávněná čerpat úvěr na realizaci Projektu a Projekt dokončí. Budoucí kupující tímto dává s výše popsaným postoupením smlouvy ze strany budoucího prodávajícího v souladu s ust.§ 1897 odst. 1 NOZ svůj výslovný souhlas a zavazuje se takové postoupení nezmařit. Ukáže-li se, že je z jakéhokoliv důvodu třeba k takovému postoupení smlouvy souhlas budoucího kupujícího či uzavření písemného dodatku, kterým bude změna v osobě budoucího prodávajícího realizována (např. půjde-li o požadavek banky financující Projekt), je takový řádně podepsaný souhlas budoucí kupující povinen doručit v písemné formě budoucímu prodávajícímu do 14 dnů od výzvy, popřípadě je povinen zmíněný dodatek s budoucím prodávajícím do 14 dnů od výzvy řádně uzavřít. Případné prodlení se splněním této povinnosti se považuje za zmaření postoupení smlouvy budoucím kupujícím. Poruší-li budoucí kupující povinnost nezmařit shora citované postoupení smlouvy, je budoucí prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Poruší-li budoucí kupující povinnost nezmařit shora citované postoupení smlouvy, je budoucí prodávající oprávněn po budoucím kupujícím požadovat také smluvní pokutu ve výši 10% z celkové kupní ceny předmětu budoucího převodu. V případě postoupení této smlouvy dle tohoto odstavce se nepoužije ust. § 1899 NOZ.