இ்தன்்படி ்திட்டம் என்ற ்பபிரிவபில் வபிரிவாகத ப்தரிவபிக்கப்படடுள்ள வாகனத்திற்காக “BAF” இ்டம் க்டன்ப்பறு்பவர்(கள), உத்தரவா்தம்ளிப்பவர்(கள) நி்தி/க்டன் வச்தி (இ்தன்்பபிறகு “க்டன் வச்தி” எனப்படும்) மகடடு அணுகியுள்ளனர், “BAF” ஆனது க்டன் மற்றும் அண்டமான...