Sample Contracts with Thomas J. Edelman Thomas J. Edelman