Definition of AAuuddiittoorr GGeenneerraall


AAuuddiittoorr GGeenneerraall means the Auditor General of Trinidad and Tobago;