Financial Arrangements Sample Clauses

Financial Arrangements. The Commonwealth will provide an estimated total financial contribution to the States of up to $9.5 billion (GST exclusive) in respect of this Agreement, as set out in Part 5 – Financial Arrangements.
Financial Arrangements. 18. The Commonwealth will provide an estimated total financial contribution to the States of $54.928 million in respect of this Agreement. All payments are GST exclusive.
Financial Arrangements. When the Trust is not the Investigator’s principal employer, this should include, after the schedule of payments, the statement that: It shall be the responsibility of the Trust to make the appropriate agreed pass-through payments to the Investigator’s principal employer, as indicated above. APPENDIX 6
Financial Arrangements. 10.1 Arrangements relating to the financing of this Clinical Trial by the Sponsor are set out in Appendix 5 hereto.
Financial Arrangements. (a) List the source(s) of assured or anticipated support to be used to cover the general expenses of organizing the exhibition.
Financial Arrangements. The financing of my participation in the Deferred Salary Leave Plan shall be according to the following schedule:
Financial Arrangements. 1. This Memorandum of Understanding will not give rise to any financial obligation by one Party to other.
Financial Arrangements. 2.1 Pursuant to the budget contained in the Work Plan, UNDP shall make available to the CSO funds up to the maximum amount indicated in block 5 of the Face Sheet upon timely achievement of the Deliverables and in accordance with the schedule set forth in the Work Plan.
Financial Arrangements. Compensation for services provided under this Agreement will be made by way of payments in accordance with Attachment A (Payment Terms) and Attachment B (Financial Arrangements Worksheet). All Parties acknowledge that amounts set forth in Attachment B represent the current fair market value of the services provided by Institution for conducting the Trial to the best of their knowledge. All amounts are inclusive of all direct, indirect, overhead and other costs, including laboratory and ancillary service charges, and will remain firm for the duration of the Trial, unless otherwise agreed to in writing by the Parties. The Institution will not directly or indirectly seek or receive compensation from Trial Subjects or any third-party payers for any material, treatment or service that is required by the Protocol and provided or paid for by Sponsor or its designee, including, but not limited to: Sponsor Drug, Comparator Drug and/or any other controlled substance(s)/drug product(s); Trial Subject screening; infusions; physician and/or nurse services; diagnostic tests; or Sponsor Drug, Comparator Drug and/or any other controlled substance(s)/drug product(s) administration. Once the designated payees have been paid for the performance of the Trial, neither CRO nor Sponsor shall have any further obligation or liability whatsoever to pay Institution.The total estimate value is approximatelly CZK 250,000.00. 5. Finanční ujednání. Odměna za služby poskytované dle této smlouvy bude vyplacena prostřednictvím úhrad v souladu s přílohou A (platební podmínky) a přílohou B (záznam finančního ujednání). Všechny strany berou na vědomí, že částky uvedené v příloze B představují aktuální spravedlivou tržní hodnotu služeb poskytovaných poskytovatelem při provádění klinického hodnocení dle jejich nejlepšího vědomí. Všechny částky zahrnují všechny přímé, nepřímé, režijní a další náklady, včetně nákladů na laboratorní a pomocné služby a zůstanou pevné po dobu trvání klinického hodnocení, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Poskytovatel nebude přímo ani nepřímo vyžadovat ani přijímat odměnu od subjektů klinického hodnocení nebo jakýchkoli plátců třetích stran za materiály, léčbu nebo služby vyžadované podle protokolu a poskytnuté nebo zaplacené zadavatelem nebo jeho zástupcem, včetně zejména hodnoceného léčivého přípravku, srovnávacího léku a/nebo všech dalších užívaných kontrolovaných látek / léčivých přípravků; screeningu subjektů klinického hodnocení; infuzí; služeb lékařů a...
Financial Arrangements. The Commonwealth will provide an estimated total financial contribution to New South Wales of $9.240 million exclusive of GST in respect of this Agreement, as set out in Part 5 – Financial Arrangements.